Wyniki wyszukiwania tagu: zobowiązania podatkowe

Odpowiedzialność spadkobierców za długi członka zarządu

Wynikająca z art. 298 § 1 Kodeksu handlowego (obecnie art. 299 § 1 ksh) odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania przechodzi na jego spadkobierców” – tak brzmi teza uchwały Sądu Najwyższego  z 19 listopada 1996r. w sprawie III CZP 114/96. Zdaniem Sądu Najwyższego brak jest podstaw do przyjęcia, iż spadkobierców nie obciążają zobowiązania spadkodawcy wynikające z art. 299 §...

Informacja o zarzutach karnych dla członka zarządu, a skuteczność zarzutu przedawnienia zobowiązań podatkowych spółki

Zgodnie z treścią art. 70 § 6 pkt 1 ordynacji podatkowej, bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. Zatem termin przedawnienia zobowiązania podatkowego rozpoczyna swój dalszy bieg w dniu następującym po dniu prawomocnego zakończenia...

Kiedy formalna rezygnacja nie zwolni członka zarządu z odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki?

Faktyczne wykonywanie obowiązków członka zarządu w spółce z o.o., nawet po formalnej rezygnacji z funkcji członka zarządu w tejże spółce z o.o., powoduje odpowiedzialność podatkową tego podmiotu przewidzianą w art. 116 § 2 ordynacji podatkowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 sierpnia 2013r. II FSK 2401/11.

W przedmiotowej sprawie po orzeczeniu solidarnej odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o....

W jaki sposób uwolnić się od odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki?

Co do zasady, gdy spółka kapitałowa posiada zaległości podatkowe, egzekucję w pierwszej kolejności kieruje się do jej majątku.  Jeśli jednak egzekucja wobec spółki okaże się w całości lub części bezskuteczna, za zaległości podatkowe odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu spółki, którzy pełnili swe obowiązki w czasie, kiedy upłynął termin płatności zobowiązań, z tytułu których powstały zaległości podatkowe. Zatem członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz...