Zgodnie z tezą orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2001r., sygn. akt I PKN 258/00 powołanie do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i odwołanie, powoduje tylko powstanie lub ustanie stosunku organizacyjnego. O tym, czy spółkę z członkiem zarządu łączy inny stosunek prawny decydują zdarzenia, takie jak na przykład zawarcie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

W świetle powyższego orzeczenia, wykonywanie...