Wyniki wyszukiwania tagu: 299 ksh

Odpowiedzialność spadkobierców za długi członka zarządu

Wynikająca z art. 298 § 1 Kodeksu handlowego (obecnie art. 299 § 1 ksh) odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania przechodzi na jego spadkobierców” – tak brzmi teza uchwały Sądu Najwyższego  z 19 listopada 1996r. w sprawie III CZP 114/96. Zdaniem Sądu Najwyższego brak jest podstaw do przyjęcia, iż spadkobierców nie obciążają zobowiązania spadkodawcy wynikające z art. 299 §...

Wymagalność odsetek od świadczenia pieniężnego dochodzonego od członków zarządu spółki

Zakres odpowiedzialności materialnoprawnej członka zarządu wynika z tytułu wykonawczego, który poza należnością główną może zawierać również zobowiązanie spółki z tytułu zwrotu kosztów procesu, a przede wszystkim odsetek.

Odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego mają podobnie, jak roszczenie określone w art. 299 ksh charakter odszkodowawczy, bowiem stanowią świadczenie uboczne obok świadczenia głównego, mają więc wobec niego znaczenie akcesoryjne. Roszczenie określone w art....

Trzy lata, dziesięć, a może dwadzieścia? – Jaki jest termin przedawnienia roszczeń wynikających z art. 299 ksh?

Odpowiedzi na tak postawione pytanie z pewnością nie odnajdziemy w art. 299 ksh. Zatem jak długi jest to termin?

Zagadnienie to zostało rozstrzygnięte uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008 roku (III CZP 72/08), w której SN stwierdził, że „do roszczeń wierzycieli spółki z o.o. przeciwko członkom jej zarządu mają zastosowanie przepisy o przedawnieniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej...

Wewnętrzny podział zadań pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu może być przesłanką wyłączającą odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Czy w sytuacji gdy w zakresie prowadzenia spraw spółki następuje wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami wieloosobowego zarządu można skutecznie powoływać się na brak winy w niezłożeniu w odpowiednim czasie wniosku o upadłość spółki z tej przyczyny i zarazem uwolnić się od odpowiedzialności za jej zobowiązania?

Podstawę prawną roszczenia wobec członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi art. 299 § 1 ksh,...