Wyniki wyszukiwania tagu: 299 ksh

Roszczenie oparte na art. 299 ksh a zakwestionowanie stosunku podstawowego

Stosownie do treści art. 299 § 1 ksh jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Jednakże zgodnie z treścią § 2 powołanego artykułu członek zarządu może się uwolnić od tej odpowiedzialności, jedynie wówczas gdy wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz...

Absolutorium a odpowiedzialność członka zarządu

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych uchwała zwyczajnego zgromadzenia wspólników na mocy, której udzielane jest członkom zarządu absolutorium, podjęta powinna być w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Absolutorium powinno zostać udzielone każdemu z członków zarządu. Ponadto istotne jest, że uchwały są podejmowane z osobna wobec każdego z zarządzających. Możliwa jest więc sytuacja, w której wyłącznie część członków zarządu otrzyma...

Kiedy możemy mówić o braku szkody po stronie wierzyciela?

Przesłanka egzoneracyjna przewidziana w art. 299 § 2 ksh, mówiąca o tym, iż członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody, uwalnia pozwanego od odpowiedzialności tylko w razie przeprowadzenia dowodu że wierzyciel nie uzyskałby zaspokojenia swej wierzytelności z powodu braku wystarczającego majątku, nawet gdyby wszczęto postępowanie upadłościowe...

Bezskuteczność egzekucji jako przesłanka odpowiedzialności członka zarządu

Zaniedbania wierzyciela w uzyskaniu zaspokojenia z majątku spółki mogą wyłączyć odpowiedzialność członka zarządu. Uwzględniając okoliczność, że to właśnie wierzyciel ma wpływ na sposób i zakaz prowadzenia egzekucji, nie ma uzasadnienia pogląd o istnieniu odpowiedzialności członka zarządu w każdym wypadku, w którym ostatecznie egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna (tak:Wyrok SN z 12.10.2011 r., II CSK 95/11).

W...