Prokurent może udzielić pełnomocnictwa także pracownikowi przedsiębiorcy!

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 24 lipca 2013 roku (sygn. akt III CZP 45/13) uznał, że ​wyznaczony przez przedsiębiorcę prokurent nie musi udzielać pełnomocnictwa procesowego wyłącznie adwokatowi lub radcy prawnemu, ale może go udzielić także pracownikowi przedsiębiorcy!

Można powiedzieć, że w obliczu treści 87 § 2 k.p.c., zgodnie z którym „Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości prawnej, może być również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego”, nie powinno to budzić jakichkolwiek wątpliwości, a jednak…

Podstawą do wydania ww. uchwały stała się historia małżeństwa, które chciało zabezpieczyć kredyt bankowy hipoteką, wpisaną do księgi wieczystej. Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu uznał jednak, że hipoteka jest już wpisana do księgi wieczystej i odmówił ponownego wpisu. Wówczas bank zaskarżył decyzję referendarza, a gdy okazało się to nieskuteczne, złożył apelację do sądu okręgowego. Apelację banku podpisali: kierownik bankowości detalicznej i doradca klienta detalicznego. Obaj działali z upoważnienia dwóch dyrektorów pracujących w tym banku. Z kolei dyrektorzy dostali pełnomocnictwa do występowania przed sądem od prokurenta tego banku.

Taki sposób udzielania pełnomocnictw wzbudził wątpliwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, do którego trafiła apelacja. Sąd uznał, że prokurent nie mógł udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania banku przed sądem dyrektorom, a dyrektorzy nie mogli przekazać tego pełnomocnictwa kierownikowi bankowości detalicznej i doradcy klienta. W ocenie Sądu Okręgowego prokurent mógł udzielić pełnomocnictwa tylko adwokatowi lub radcy prawnemu.

Sąd Najwyższy nie podzielił poglądu tarnobrzeskiego Sądu i w uchwale z dnia 24 lipca 2013 roku uznał, że ​prokurent może udzielić pełnomocnictwa procesowego – także dalszego – osobom wymienionym w art. 87 § 2 k.p.c. Tym samym Sąd Najwyższy potwierdził prawidłowość bardzo często stosowanego w praktyce sposobu udzielania pełnomocnictw przez podmioty o wielopoziomowej strukturze.

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź