Czy usługi świadczone przez członka zarządu spółki na podstawie kontraktu menedżerskiego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Wyrokiem z dnia 24 września 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 792/13 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, że wynagrodzenie członka zarządu spółki, który ponosi odpowiedzialność za swoje usługi wobec podmiotów trzecich i ponosi ryzyko gospodarcze związane ze swoimi działaniami, jest powiększane o podatek od towarów i usług.

W rozpoznawanej sprawie spór między stronami dotyczył możliwości opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności świadczonych przez członka zarządu spółki kapitałowej na podstawie kontraktu menedżerskiego. Minister Finansów, odmiennie niż skarżący, ocenił, iż działaniom skarżącego nie można przypisać spełnienia warunku samodzielności (niezależności czy też braku podporządkowania), który stanowi cechę działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem w ocenie organu, czynności wykonywane przez skarżącego, powinny podlegać wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Sam zainteresowany natomiast uznał, że jego wynagrodzenie podlega opodatkowaniem podatkiem VAT. Uzasadniając swoje twierdzenia powołał się na art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku VAT, który zawiera wyłączenia z opodatkowania. Przepis ten odwołuje się do ustawy o PIT i mówi, że samodzielnej działalności gospodarczej nie wykonuje zleceniobiorca związany ze zlecającym więzami tworzącymi stosunek prawny co do warunków wykonywania swoich usług, wynagrodzenia za nie i nieponoszenia odpowiedzialności wobec osób trzecich. Zdaniem menedżera, nie spełnia on łącznie wszystkich tych warunków, więc jego wynagrodzenie powinno być powiększone o VAT. Podkreślił jednocześnie, że jako członek zarządu na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych ponosi odpowiedzialność względem osób trzecich.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wskazał, że prawidłowym stanowiskiem jest to wyrażone przez skarżącego członka zarządu, bowiem oczywistym jest, że ponosi on odpowiedzialność za wykonywane przez siebie usługi również względem innych podmiotów niż sama spółka. Ponosi on także ryzyko związane z brakiem wystarczającej staranności w podejmowanych działaniach oraz ryzyko gospodarcze, albowiem za rezultaty podejmowanych decyzji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności nie tylko przez kontrahenta, z którym związał się umową cywilnoprawną, tj. spółką, ale również przez inne podmioty.

W ocenie Sądu orzekającego, zważywszy na wskazane aspekty prowadzonej przez menedżera działalności gospodarczej, w ramach której zawarł on ze spółką, w której pełni równocześnie funkcję członka zarządu, kontrakt menedżerski o świadczenie usług w zakresie zarządzania, przewidujący zarówno brak podporządkowania wobec spółki, jak i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania, w pełni uzasadnionym jest twierdzenie, że działalność wnioskodawcy ma charakter samodzielny, a skarżący jako menedżer ponosi odpowiedzialność nie tylko wobec spółki, ale również wobec osób trzecich. W konsekwencji świadczone przez skarżącego usługi winny podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach przewidzianych przepisami prawa podatkowego.

Wyrok z dnia 24 września 2013 r. sygn. akt I SA/Gd 792/13 nie jest jeszcze prawomocny.

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź