Wpływ karalności na możliwość pełnienia funkcji członka zarządu

Nie każdy może pełnić funkcję członka zarządu w organach spółek kapitałowych. Jakie są zatem przesłanki pozbawienia osoby fizycznej takiej legitymacji?

Odpowiedź znajduje się w art. 18 § 2 ksh, który określa przesłanki wyłączające możliwość pełnienia określonych funkcji w organach spółek kapitałowych. Zgodnie z tym przepisem nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, 587, 590 i 591 ksh. Zatem możliwość pełnienia wspomnianych funkcji eliminują:

(1) przestępstwa popełnione przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,

(2) działania na szkodę spółki przy jej tworzeniu lub działania związane z pełnieniem funkcji przez członka jej zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej albo likwidatora,

(3)ogłaszanie nieprawdziwych danych (publikowanie ich w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub w mediach,

(4) wystawienie fałszywych zaświadczeń o złożeniu akcji uprawniającej do głosowania czy użyczanie innej osobie akcji nieuprawniającej do głosowania,

(5)   posługiwanie się fałszywym zaświadczeniem o złożeniu dokumentu akcji bądź cudzym dokumentem akcji, a także posługiwanie się cudzą akcją bez zgody właściciela

Zakaz pełnienia funkcji członka zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatora ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, jednak nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem trzech lat od dnia zakończenia okresu odbywania kary. Dobrą informacją jest to, że istnieje możliwość skrócenia trwania przedmiotowego zakazu, ponieważ w terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to jednakże przestępstw popełnionych umyślnie.

Co jednak w sytuacji, gdy prawomocne skazanie następuje w trakcie sprawowania mandatu przez określoną osobę? Sąd Najwyższy w wyroku z 10 stycznia 2008 r., IV CSK 356/07, przyjął, że zasadę automatycznego, tj. następującego ex lege z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego, wygaśnięcia mandatu członka organu spółki.

Powyższa regulacja nie powinna budzić zdziwienia, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że głównym jej celem jest ochrona stabilności ekonomicznej samych spółek, a także bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Natomiast za wprowadzeniem tak dotkliwych sankcji przemawia przede wszystkim waga przestępstw wskazanych w art. 18 § 2 ksh.

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź