Informacja o zarzutach karnych dla członka zarządu, a skuteczność zarzutu przedawnienia zobowiązań podatkowych spółki

Zgodnie z treścią art. 70 § 6 pkt 1 ordynacji podatkowej, bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. Zatem termin przedawnienia zobowiązania podatkowego rozpoczyna swój dalszy bieg w dniu następującym po dniu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o  przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Co więc w sytuacji, gdy termin przedawnienia zobowiązania podatkowego zbliża się ku końcowi? Organ podatkowy w takiej sytuacji może skorzystać z instytucji zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego, w związku z wszczęciem postępowania w sprawie przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

Z uwagi na fakt, iż odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe podlegać mogą wyłącznie osoby fizyczne, ustawodawca w art. 9 § 3 kodeksu karnego skarbowego wskazał, że za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Tym samym za przestępstwa popełnione w imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej najczęściej odpowiadać będą członkowie organów uprawnionych do ich reprezentacji, czyli w szczególności członkowie zarządu.

Co w sytuacji, gdy w spółce jest kilku członków zarządu? Czy zarzuty karne muszą zostać przedstawione każdemu z nich?

Prawomocnym wyrokiem z dnia 15 listopada 2013r. Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił wszelkie rodzące się na tym tle wątpliwości i wskazał, że wystarczy już poinformowanie jednego członka zarządu o postawionych zarzutach, a wówczas uznaje się, że o tym fakcie został powiadomiony również podatnik, czyli spółka. Istotne jest tylko, aby postępowanie karne toczyło się w sprawie wywiązywania się z obowiązków podatkowych spółki. Zdaniem Sądu nie ma bowiem wątpliwości, że jeżeli członek zarządu spółki kapitałowej ma prawo do jej reprezentowania, to obejmuje to także czynności publicznoprawne.

Nie jest więc dobrą informacją to, że wyrok ten jest już prawomocny.

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź