Źródła odpowiedzialności członka zarządu opartej na art. 299 ksh

Artykuł 299 § 1 KSH ustanawia odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., których nie można zaspokoić z majątku spółki. Obejmuje ona więc różnicę pomiędzy zobowiązaniami spółki z o.o., a tą ich częścią, która została już zaspokojona z majątku spółki.

Dla odpowiedzialności członka zarządu nie ma jakiegokolwiek znaczenia źródło zobowiązania – może to być zarówno zobowiązanie wynikające z ustawy, umowy, czynu niedozwolonego, bezpodstawnego wzbogacenia oraz każdego innego źródła. Niemniej świadczenie, do którego będzie zobowiązany członek zarządu musi mieć charakter pieniężny. Nadto również bez znaczenia dla odpowiedzialności członka zarządu na podstawie art. 299 ksh jest charakter tego zobowiązania – może to być zarówno zobowiązania publicznoprawne, jak i prywatnoprawne.

Odpowiedzialność z art. 299 ksh obejmuje także koszty procesu prowadzonego przeciwko spółce, jak również koszty postępowania egzekucyjnego, a nawet odsetki za nieterminowe spełnienie świadczenia przez spółkę, przy czym w ewentualnym procesie przeciwko członkowi zarządu powinny być one skapitalizowane. Skoro bowiem wcześniejsze wystąpienie na drogę sądową przeciwko spółce jest konieczną przesłanką dochodzenia roszczeń od członków zarządu, niezbędne jest poniesienie kosztów procesu, które wprawdzie, zgodnie z art. 98 § 1 kpc, strona przegrywająca (spółka) jest obowiązana zwrócić, jednak brak u niej środków musi powodować, iż powód nie otrzyma od niej zwrotu kosztów. Koszty procesu mają charakter akcesoryjny w stosunku do roszczenia stanowiącego przedmiot sprawy, co wyklucza możliwość ich dochodzenia w jakimkolwiek postępowaniu poza tym, w którym koszty te powstały.

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź