Wewnętrzny podział zadań pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu może być przesłanką wyłączającą odpowiedzialność za zobowiązania spółki

Czy w sytuacji gdy w zakresie prowadzenia spraw spółki następuje wewnętrzny podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi członkami wieloosobowego zarządu można skutecznie powoływać się na brak winy w niezłożeniu w odpowiednim czasie wniosku o upadłość spółki z tej przyczyny i zarazem uwolnić się od odpowiedzialności za jej zobowiązania?

Podstawę prawną roszczenia wobec członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi art. 299 § 1 ksh, zgodnie z którym, jeżeli egzekucja przeciwko sp. z o.o. okaże się bezskuteczna, odpowiadają oni solidarnie za jej zobowiązania. Jeżeli zatem zarząd spółki składa się z więcej niż jednej osoby, obowiązuje zasada domniemania kolegialności działania jego członków.

Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uzależniona jest od wykazania przez wierzyciela jedynie istnienia zobowiązania spółki oraz bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. Zarówno powstanie szkody, rozumianej jako obniżenie potencjału finansowego spółki a nie bezpośredni uszczerbek w majątku wierzyciela, jak i inne przesłanki odpowiedzialności: tj. wina i związek przyczynowy pomiędzy tak rozumianą szkodą a zachowaniem członków zarządu spółki, funkcjonują na zasadzie domniemania ustawowego. Dlatego dowody na te okoliczności, opisane w art. 299 § 2 ksh muszą przedstawić członkowie zarządu.

Pomimo licznych kontrowersji jakie budzi postawione na wstępie pytanie, zgodnie z tezą wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 6 maja 2010r. II CSK 661/08 „Odpowiedzialność członka zarządu wyłącza brak winy w każdej postaci w niezgłoszeniu wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęciu postępowania układowego, a zatem członek zarządu nie będzie także odpowiadał, jeśli nie podjął stosownych działań z winy nieumyślnej. Brak winy może wiązać się z różnymi okolicznościami. Istotne jest jedynie, aby te okoliczności powodowały brak możliwości stwierdzenia istnienia podstawy do ogłoszenia upadłości, pomimo dołożenia należytej staranności przez członka zarządu. Wobec tego nie można z góry wykluczyć, tylko ze względu na brak odpowiednich postanowień umowy spółki, że brak wiedzy o sytuacji finansowej spółki mógł być konsekwencją wewnętrznego podziału zadań pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu.

Dlatego też członkowie zarządu spółki z o.o., którzy chcą uniknąć odpowiedzialności, powinni wykazać swój niezawiniony brak zajmowania się finansami i księgowością, a także wskazać powody tego stanu rzeczy, nawet gdy podział zadań między członkami zarządu nie wynika z umowy spółki, która nie ograniczała żadnego z członków w uprawnieniach i obowiązkach prowadzenia spraw spółki.

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź