Trzy lata, dziesięć, a może dwadzieścia? – Jaki jest termin przedawnienia roszczeń wynikających z art. 299 ksh?

Odpowiedzi na tak postawione pytanie z pewnością nie odnajdziemy w art. 299 ksh. Zatem jak długi jest to termin?

Zagadnienie to zostało rozstrzygnięte uchwałą 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008 roku (III CZP 72/08), w której SN stwierdził, że „do roszczeń wierzycieli spółki z o.o. przeciwko członkom jej zarządu mają zastosowanie przepisy o przedawnieniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym.”

Takie stanowisko Sądu Najwyższego jasno nakazuje stosować art. 442 1 § 1  kc, zgodnie z którym to przepisem roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

Od kiedy jednak należy liczyć trzyletni termin przedawnienia roszczeń z art. 299 ksh? Na to pytanie również znajdziemy odpowiedź w orzeczeniu Sądu Najwyższego, zgodnie z którym “trzyletni termin przedawnienia biegnie w przypadku roszczenia wywodzonego z art. 299 § 1 ksh na ogół od dnia bezskuteczności egzekucji wierzytelności objętej tytułem egzekucyjnym wystawionym przeciwko spółce, z reguły bowiem już w chwili, gdy egzekucja tej wierzytelności okazuje się bezskuteczna, wierzyciele spółki dowiadują się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej naprawienia. Przed dniem bezskuteczności egzekucji tej wierzytelności bieg przedawnienia roszczenia wobec członków zarządu nie może się rozpocząć, ponieważ dopiero w tym dniu powstają przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w art. 299 ksh”.

Pomimo tak korzystnego rozstrzygnięcia dla osób pełniących funkcję członka zarządu, nie możemy zapomnieć o tym, że istnieją także sytuacje, w których termin przedawnienia będzie znacznie dłuższy. A mianowicie, jak wynika z treści art. 442¹ § 2 kc, jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. A zgodnie z art. 586 k.s.h.- kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Zatem w tym przypadku, termin przedawnienia roszczeń przeciwko członkom zarządu trwa 20 lat i biegnie od dnia, w którym mogłoby dojść do bezskuteczności egzekucji wobec spółki z o.o., jeżeli wierzyciel podjąłby wszystkie czynności egzekucyjne najwcześniej jak było to możliwe.

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź