Komu członek zarządu powinien złożyć rezygnację?

W art. 202 § 4 ksh jako jedną z przyczyn wygaśnięcia mandatu członka zarządu wskazano rezygnację z pełnienia tej funkcji. Prawidłowe złożenie rezygnacji przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma kluczowe znaczenie m.in. dla jego przyszłej odpowiedzialności opartej na podstawie art. 299 ksh. W przypadku skierowania oświadczenia o rezygnacji do nieodpowiedniego organu spółki może się bowiem okazać, że rezygnacja nigdy nie doszła do skutku.

Komu zatem złożyć oświadczenie o rezygnacji?. Innemu członkowi zarządu, radzie nadzorczej, a może wspólnikom?

Rezygnacja z funkcji jako czynność jednostronna nie wymaga dla swej skuteczności akceptacji drugiej strony. Zatem, aby do niej doszło, wystarczy o niej poinformować spółkę
Jednak wobec kogo w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością należy złożyć rezygnację, by móc uznać, że spółka miała możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia?

W tej kwestii istnieje wiele poglądów. Zgodnie z pierwszym z nich, jeżeli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje zarząd wieloosobowy, to rezygnacja może zostać skierowana do spółki reprezentowanej przez pozostałych członków zarządu. Drugi z poglądów, zakłada, że rezygnacja powinna zostać złożona na ręce wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Kolejne stanowisko zakłada, że rezygnacja członka zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zostać skierowana do pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników do zawierania umów z członkami zarządu albo do rady nadzorczej.

Tymczasem oświadczenie o rezygnacji jest czynnością jednostronną i nie jest składane w ramach umowy, lecz w związku ze stosunkiem prawnym istniejącym pomiędzy spółką a członkiem zarządu. Zatem z praktycznego punktu widzenia nie budzi wątpliwości, że rezygnacja członka zarządu powinna zostać złożona na ręce organu reprezentującego spółkę, tj. na ręce innych członków zarządu lub prokurenta.

Należy jednak wskazać, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego w przypadku określenia wprost w umowie spółki organu powołującego członków zarządu skuteczne złożenie rezygnacji wymaga, by dotarło ono do tego organu spółki, który powołuje zarząd. Jest przy tym ważne – jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z 19 sierpnia 2004 r. (V CK 600/03) – dojście oświadczenia woli o rezygnacji z funkcji członka zarządu do jednego z członków organu powołującego, w sposób określony w art. 61 k.c.

Rezygnacja  z funkcji członka zarządu spółki z o.o. staje się skuteczna z chwilą, gdy doszła do władz spółki w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Jednocześnie, to na pozostałych bądź nowych członkach zarządu ciąży obowiązek dokonania zgłoszenia do sądu rejestrowego zmiany w składzie osobowym zarządu, spowodowanej rezygnacją.

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź