Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, aby skutecznie uwolnić się od odpowiedzialności?

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Członek zarządu może się jednak uwolnić od tej odpowiedzialności, jeśli wykaże, że we właściwym czasie złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości lub niezgłoszenie wniosku nastąpiło nie z jego winy. Jednakże często zdarza się, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości następuje zbyt późno, a członek zarządu pomimo jego złożenia odpowiada za długi spółki.

Kiedy więc należy zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości spółki aby skutecznie uwolnić się od odpowiedzialności?

Odpowiedź na to pytanie zawierają art. 10 oraz 11 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Co do zasady upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Natomiast dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego również, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

Jak w praktyce ocenić kiedy została spełniona przesłanka niewypłacalności?

Niewypłacalność jest to niespłacanie przez dłużnika wymagalnych zobowiązań. Podstawową przesłanką niewypłacalności jest wymagalność zobowiązania. A zatem konieczne jest wystąpienie sytuacji, w której wierzyciel może dochodzić wykonania zobowiązania na drodze postępowania sądowego. Wniosek o ogłoszenie upadłości należy wówczas złożyć nawet jeśli kwota długu jest nieznaczna lub zaległość w wykonaniu zobowiązania nie trwa długo. Przepisy ustawy prawo upadłościowe i naprawcze przewidują jednak, że sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań nie przekracza trzech miesięcy, a suma niewykonanych zobowiązań nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika.

Z kolei sytuacja, w której majątek spółki nie wystarczy na pokrycie jej zobowiązań, jest przesłanką do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, która występuje znacznie rzadziej w praktyce niż opisana niewypłacalność. W ustaleniu czy zadłużenie spółki jest nadmierne bardzo pomocny jest bilans. Jeśli wynika z niego, że kapitał własny spółki ma wartość ujemną, to najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest niezwłoczne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Podobne wpisy

Liczba komentarzy: 1

  1. Neia

    I’m sure all of us would like to write something diereffnt, but we need to understand ourselves in the light of Jesus’ presence. There is much I can relate to as I was no poster child for the church and rebelled every step of the way. Those who grew up in the church often do not have an aha moment nor do we have the blessing of someone who cares enough to go into the sinful world to seek us out. It’s like we were expected to see the light. Nevertheless, a gentle, loving man whom I love as a father did not push or condemn my life, he simply displayed the love of Jesus and became the deciding influence for Jesus. We need more elders like my father-in-law and more preachers who understand having a relationship with Jesus is more inportant than having a religion for Jesus. Frame the letter so the Phariseees among us can read it.

Zostaw odpowiedź