Kiedy formalna rezygnacja nie zwolni członka zarządu z odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki?

Faktyczne wykonywanie obowiązków członka zarządu w spółce z o.o., nawet po formalnej rezygnacji z funkcji członka zarządu w tejże spółce z o.o., powoduje odpowiedzialność podatkową tego podmiotu przewidzianą w art. 116 § 2 ordynacji podatkowej – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 sierpnia 2013r. II FSK 2401/11.

W przedmiotowej sprawie po orzeczeniu solidarnej odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. za zaległości podatkowe spółki, członek zarządu nie zgadzając się z decyzją Dyrektora Izby Skarbowej wskazał, że wcześniej złożył na ręce drugiego członka zarządu spółki rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu. Dyrektor Izby Skarbowej nie uznał przedmiotowego argumentu uzasadniając swoją decyzję tym, że członek zarządu pomimo rezygnacji z funkcji nadal podpisywał dokumenty rejestracyjne, deklaracje podatkowe oraz faktury.

Stanowisko to za słuszne uznał także Naczelny Sąd Administracyjny, wskazując, że pojęcie pełnienie obowiązków członka zarządu, które jest kluczowe dla określenia zakresu odpowiedzialności uregulowanej w art. 116 § 2 ordynacji podatkowej, należy odnieść do kontekstu faktycznego. Nie można tego pojęcia utożsamiać np. z wpisem do rejestru handlowego, lecz należy mieć na względzie możliwość uwzględnienia przy dokonywaniu jego wykładni okoliczności faktycznych, dotyczących możliwości rzeczywistego oddziaływania na sprawy danej spółki przez osobę tylko formalnie figurującą w rejestrze jako członek zarządu . Sąd Najwyższy podkreślał, że posłużenie się w art. 116 § 2 ordynacji podatkowej określeniem „pełnienie obowiązków” wskazuje, że chodzi tu o rzeczywiste, czynne ich wykonywanie, a nie tylko o bierne piastowanie funkcji, z którą te obowiązki są związane.

Dlatego też faktyczne wykonywanie obowiązków członka zarządu w spółce z o.o., nawet po formalnej rezygnacji z funkcji członka zarządu w tejże spółce z o.o., powoduje odpowiedzialność podatkową tego podmiotu przewidzianą w art. 116 § 2 ordynacji podatkowej.

Zdaniem sądu o faktycznym pełnieniu funkcji członka zarządu świadczyć mogą przede wszystkim czynności takie jak: wykonywanie przez członka zarządu funkcji, podpisywanie umów, czy też podpisywanie dokumentów rejestracyjnych, deklaracji podatkowych i innych dokumentów spółki.

Powyższe orzeczenie z pewnością będzie miało znaczący wpływ na kształtowanie się sposobu interpretacji pojęcia pełnienia funkcji członka zarządu w rozumieniu art. 116 § 2 Ordynacji podatkowej.

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź