Kiedy członek zarządu spółki z o.o. musi płacić składki ZUS?

Zgodnie z tezą orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2001r., sygn. akt I PKN 258/00 powołanie do zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i odwołanie, powoduje tylko powstanie lub ustanie stosunku organizacyjnego. O tym, czy spółkę z członkiem zarządu łączy inny stosunek prawny decydują zdarzenia, takie jak na przykład zawarcie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

W świetle powyższego orzeczenia, wykonywanie obowiązków członka zarządu spółki kapitałowej na podstawie samego powołania nie powoduje jeszcze podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, ponieważ osoby pełniące ww. funkcje nie zostały wymienione w art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Treść przepisu art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pozwala uznać, iż akt powołania do pełnienia funkcji członka zarządu spółki nie stanowi samoistnego tytułu podlegania ubezpieczeniom. W związku z tym, że poprzez samo powołanie w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie staje się pracownikiem, nie ciąży na nim obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Kiedy zatem członek zarządu musi płacić składki na ubezpieczenie społeczne?

Przede wszystkim wtedy, gdy z członkiem zarządu zostanie zawarta umowa o pracę, bowiem wówczas pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika – członka zarządu jako osobę podlegającą ubezpieczeniu rozliczać i opłacać należne składki na ubezpieczenia za każdy miesiąc. Ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a także ubezpieczeniu wypadkowemu podlega również członek zarządu, który swoje obowiązki wykonuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o charakterze umowy zlecenia.

Ponadto zgodnie z treścią art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych objęci są także wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, bowiem są oni traktowani pod względem ubezpieczeniowym tak samo jak osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. W konsekwencji wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. podlega ubezpieczeniom obowiązkowym od dnia rozpoczęcia działalności do dnia jej zaprzestania. Do takiej osoby mają zastosowanie wszystkie uregulowania dotyczące schematu podlegania, zgłoszeń do ubezpieczeń, podstawy wymiaru, finansowania oraz zbiegu z innymi tytułami, wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczące osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź