Informacje o: Klaudia Wertelecka

Ostatnie wpisy

Komu członek zarządu powinien złożyć rezygnację?

W art. 202 § 4 ksh jako jedną z przyczyn wygaśnięcia mandatu członka zarządu wskazano rezygnację z pełnienia tej funkcji. Prawidłowe złożenie rezygnacji przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma kluczowe znaczenie m.in. dla jego przyszłej odpowiedzialności opartej na podstawie art. 299 ksh. W przypadku skierowania oświadczenia o rezygnacji do nieodpowiedniego organu spółki może się bowiem okazać, że rezygnacja nigdy nie doszła...

Podstawa zaskarżenia uchwały o odmowie udzielania absolutorium członkowi zarządu spółki z o.o.

Zgodnie z art. 422 § 2 ksh prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia przysługuje:

1) zarządowi, radzie nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów, 2) akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu; 3) akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału w walnym zgromadzeniu, 4) akcjonariuszom, którzy nie byli obecni na walnym zgromadzeniu, jedynie w przypadku wadliwego zwołania walnego zgromadzenia lub...

Roszczenie oparte na art. 299 ksh a zakwestionowanie stosunku podstawowego

Stosownie do treści art. 299 § 1 ksh jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Jednakże zgodnie z treścią § 2 powołanego artykułu członek zarządu może się uwolnić od tej odpowiedzialności, jedynie wówczas gdy wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz...

Absolutorium a odpowiedzialność członka zarządu

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych uchwała zwyczajnego zgromadzenia wspólników na mocy, której udzielane jest członkom zarządu absolutorium, podjęta powinna być w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Absolutorium powinno zostać udzielone każdemu z członków zarządu. Ponadto istotne jest, że uchwały są podejmowane z osobna wobec każdego z zarządzających. Możliwa jest więc sytuacja, w której wyłącznie część członków zarządu otrzyma...

Ostatnie komentarze

    Brak komentarzy.