NIEZGŁOSZENIE WNIOSKU O UPADŁOŚĆ, będzie kara?

Czy za to można odpowiedzieć karnie? Kiedy należy go zgłosić i co zrobić, aby był on złożony w terminie. A na koniec jak się przed tym wybronić.

Pełnisz rolę członka zarządu wyłącznie „na papierze”? – nie unikniesz odpowiedzialności!

Członek zarządu znakomicie rozwijającej się firmy. Brzmi dumnie prawda?

Ubezpieczenie D&O członków zarządu podstawą ich opodatkowania

Pełnisz funkcję członka zarządu i obawiasz się konsekwencji?

Kiedy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, aby skutecznie uwolnić się od odpowiedzialności?

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Członek zarządu może się jednak uwolnić od tej odpowiedzialności, jeśli wykaże, że we właściwym czasie złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości lub niezgłoszenie wniosku nastąpiło nie z jego winy. Jednakże często zdarza się, że złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości następuje zbyt późno, a członek zarządu pomimo...

Źródła odpowiedzialności członka zarządu opartej na art. 299 ksh

Artykuł 299 § 1 KSH ustanawia odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., których nie można zaspokoić z majątku spółki. Obejmuje ona więc różnicę pomiędzy zobowiązaniami spółki z o.o., a tą ich częścią, która została już zaspokojona z majątku spółki.

Dla odpowiedzialności członka zarządu nie ma jakiegokolwiek znaczenia źródło zobowiązania - może to być zarówno zobowiązanie...

Reprezentacja łączna w umowie spółki nie wyklucza możliwości ustanowienia członka zarządu spółki z o.o. pełnomocnikiem.

24 kwietnia 2014r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 17/14 odpowiedział na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie i tym samym potwierdził, że osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uprawniona z mocy postanowień umowy spółki do reprezentowania spółki łącznie z drugim członkiem zarządu, może zostać ustanowiona pełnomocnikiem do określonego rodzaju czynności przez zarząd tej spółki.

Sprawa dotyczyła...