Reguły uczciwej konkurencji, a także konieczność zapewnienia równości uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpływają na zobowiązanie wykonawców do wyszczególnienia  wszystkich ponoszonych kosztów usług. Jak zapewnie domyślasz się, uwaga ta  odnosi się także do stawki podatku VAT. Wynika z tego, .iż składając ofertę  jesteś zobowiązany do podania podatku od towaru i usług zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o podatku od towarów i...