Wyniki wyszukiwania tagu: KIO

Jakie elementy oferty podlegają analizie pod kątem rażąco niskiej ceny?

Zagadnienie rażąco niskiej ceny jest jednym z bardziej kontrowersyjnych problemów w  świetle ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Jak zapewne wiesz przepisy o zamówieniach publicznych respektują zasadę oszczędnego oraz celowego  wydatkowania pieniędzy publicznych, dlatego też często jednym z  najważniejszych kryteriów wyboru oferty stanowi cena. Problem w tym, iż niejednokrotnie zdarza się, że podana przez Wykonawcę cena wydaje się być niewiarygodnie niska w...

Jakie wymogi powinien spełnić Zamawiający wzywając Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

Procedura przetargowa przewiduje obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełniania dokumentów  w sytuacji, gdy są one niekompletne. Brak reakcji po stronie Wykonawcy może skutkować jego wykluczeniem. Jak widzisz, problem, który zamierzam przedstawić, może spowodować niekorzystne dla Ciebie konsekwencje, dlatego postanowiłam omówić najważniejsze kwestie związane z poruszonym zagadnieniem.

Na wstępie wspomnę, iż wezwanie do uzupełnienia dokumentów dotyczy wszystkich dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w...

Co powinieneś wiedzieć o kosztach postępowania odwoławczego w zamówieniach publicznych?

Podejmując decyzję o złożeniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej od niekorzystnego dla Ciebie rozstrzygnięcia rozważasz wszystkie ‘za” i „przeciw”. Szczegółowa analiza może pomóc Ci w podjęciu właściwej decyzji. Często jedną z tych najczęściej poruszanych kwestii  są koszty związane  z postępowaniem odwoławczym, które sięgają nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, co w wielu przypadkach zdecydowało zaniechania podejmowania dalszych działań. Widzisz już, iż wspomniany problem...

Dlaczego zamawiający dokonuje opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ?
Zapewne zgodzisz się ze mną, że jednym z ważniejszych uregulowań  dla wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest zapis art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Czego on dotyczy? We wskazanym przepisie chodzi o  warunki, które powinien spełniać wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia. O jakich wymogach mowa? Wskazuje się tu na uprawnienia dotyczące wiedzy i doświadczenia, sytuacji ekonomicznej oraz finansowej, dysponowania...