Poprzednio dokonałem krótkiej analizy zmian wprowadzonych ostatnio w  prawie zamówień publicznych. Pozwolisz, że teraz dłużej skomentuje jedną z nich, która jest nowym rozwiązaniem, wcześniej znanym tylko z dyrektyw unijnych.  Co mam na myśli? Chodzi o wprowadzenie  w art. 31 a ustawy o sposobności do korzystania  z  dialogu technicznego, umożliwiającego prowadzenie doradztwa lub udzielania informacji w zakresie niezbędnym  do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia...