Wydawanie aktów administracyjnych przez organy administracji publicznej stanowi obszar kompetencji wywołujący wiele dylematów o charakterze praktycznym, który ponadto może wywierać wpływ  na określenie Twojej sytuacji prawnej. Przenosząc tę myśl na grunt zamówień publicznych, warto byłoby rozważyć wspomnianą sferę kompetencji w kontekście działalności Prezesa  Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).  Dlaczego tak uważam?

 Jak zapewne wiesz, Prezes UZP wydając akt administracyjny, np. decyzję administracyjną, co...