Co to są społeczne zamówienia publiczne?

Ostatnio coraz więcej słychać o społecznych zamówieniach publicznych. Cała idea jest rezultatem uwzględnienia aspektów społecznych kształtowanych na poziomie Unii Europejskiej, o czym świadczy choćby komunikat Komisji dotyczący ustawodawstwa Wspólnoty w dziedzinie zamówień publicznych oraz możliwości zintegrowanego społecznego podejścia do zamówień- KOM (2001) 566. Z tego względu zamierzam bliżej przedstawić Ci omawianą problematykę  O co dokładnie chodzi?

Wspomniane zagadnienie jest związane z powiązaniem aspektów społecznych z zamówieniami publicznymi na różnych etapach postępowania tj. od opisu przedmiotu zamówienia aż do etapu realizacji umowy. Z tego względu aspekty społeczne powinny być rozumiane jako środki podjęte w celu zagwarantowania procedur przetargowych z podstawowymi zasadami i przepisami dotyczącymi niedyskryminacji czy równego traktowania.

Przechodząc wiec do szczegółów omawianego zagadnienia zaznaczam, iż  zamówienia te odnoszą się do wielu etapów uwzględniających różnorodne aspekty zamówień. Należy tu wymienić przede wszystkim promocję godnej pracy, poszanowanie praw człowieka i prawa pracy, wsparcie społecznego włączenia, promocja równych szans oraz zasady ,,dostępny i przeznaczony dla wszystkich.

Jak zapewne domyślasz się, w praktyce, sposób uwzględnienia społecznych może różnić się w zależności od rodzaju zamówienia. Uznaje się, iż zastosowanie tego przepisu jest łatwiejsze w przypadku zamówień choćby na roboty budowlane. Ponadto zamawiający mogą też zdecydować się na zakup usług i dobór, które zaspo

Jesteś ciekawy jak wygląda stan wprowadzania społecznych zamówień publicznych w Polsce ?

Tak się składa, że dopiero w 2009 r. w prawie zamówień publicznych pojawiły się  dwie klauzule społeczne. Pierwsza z nich dotyczyła szczególnie preferencji obejmujących zatrudnienie osób wykluczonych z rynku pracy. Druga z nich odnosiła się zatrudniania osób niepełnosprawnych. Co należy podkreślić   wprowadzane klauzule  stanowią szanse dla przedsiębiorstw społecznych zatrudniające osoby ze szczególnym problemem integracji zawodowej i społecznej.

Wspomniane klauzule obowiązują od 2009r., dlatego ograniczony sposób można ocenić ich skuteczność. Pojawiają się pewne wątpliwości związane ze stosowaniem przepisu. Jedna z nich dotyczy naruszenia zasad konkurencyjności i niedyskryminacji w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

A czy Ty spotkałeś się już z klauzulami społecznymi w zamówieniach publicznych>

Źródła:

1) http://samorzad.infor.pl/sektor/finanse/zamowienia_publiczne/artykuly/670812,spoleczne_zamowienia_publiczne.html

2) http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2686

3) http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/615834

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź