Coś nowego…dialog techniczny?

O dialogu technicznym w prawie zamówień publicznych. Czemu ma on służyć? Czy udział wykonawcy w dialogu technicznym oznacza jego wykluczenie?

Odwołanie do KIO – czy to się opłaca?

Myśl o złożeniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wywołuje u Ciebie pewne wątpliwości?

SYSTEM E-ZAMÓWIEŃ, CZYLI SZYBCIEJ I SKUTECZNIEJ?

Jakie korzyści mógłby odnieść przedsiębiorca z wprowadzenia systemu e- zamówień w Polsce? Po pierwsze - komunikacja ...

Czy przetargi publiczne są najskuteczniejszym sposobem pozyskiwania nowych zamówień w branży budowlanej?

Ostatnio zwróciłam uwagę na najnowszy raport KPMG zatytułowany „Budownictwo w Polsce” Opublikowano w nim dane będące rezultatem wywiadów telefonicznych przeprowadzonych z przedstawicielami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w marcu i kwietniu 2013 r. Zadawane pytania dotyczyły aktualnej sytuacji na rynku budowlanym oraz perspektyw rozwoju.

 Zastanawiasz się jakie wnioski wynikają z tych badań?

Poniżej zwrócę uwagę tylko na te, mające bezpośredni związek...

Kiedy wprowadzana poprawka do oferty nie powoduje istotnej zmiany w jej treści?

W art 87 ust 2 pkt 3 ustawodawca uznał, iż zamawiający poprawia w ofercie także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnej zmiany w jej treści. W takiej sytuacji zamawiający powinien  niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jak się domyślasz, w toku stosowania wskazanego przepisu, pojawiły się pewne niejasności… Zachodzi bowiem podstawowe pytanie,  jakie...

Kiedy zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?

Unieważnienie postępowania przez zamawiającego często wzbudza uzasadnione wątpliwości wykonawcy biorącego udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego kwestionującego  trafność podjętej przez zamawiającego decyzji.  Art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) zawiera katalog przesłanek, których wystąpienie upoważnia zamawiającego do unieważnienia postępowania. Jak zapewne się domyślasz, wprowadzenie tych przesłanek miało na celu zapobieganiu sytuacji, w której zamawiający arbitralnie unieważnia postępowanie bez podania przyczyny.

Dlaczego...

Czy rozstrzygnięcie Prezesa UZP nie przybierające formy aktu administracyjnego może być podstawą skargi do WSA?

Wydawanie aktów administracyjnych przez organy administracji publicznej stanowi obszar kompetencji wywołujący wiele dylematów o charakterze praktycznym, który ponadto może wywierać wpływ  na określenie Twojej sytuacji prawnej. Przenosząc tę myśl na grunt zamówień publicznych, warto byłoby rozważyć wspomnianą sferę kompetencji w kontekście działalności Prezesa  Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).  Dlaczego tak uważam?

 Jak zapewne wiesz, Prezes UZP wydając akt administracyjny, np. decyzję administracyjną, co...