Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tylko w oryginale?

Pamiętaj,

zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U. Nr 226, poz. 1817 – § 6 ust. 1 tego rozporządzenia) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu można złożyć w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź