Jakie wymogi powinien spełnić Zamawiający wzywając Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów?

Procedura przetargowa przewiduje obowiązek wezwania Wykonawcy do uzupełniania dokumentów  w sytuacji, gdy są one niekompletne. Brak reakcji po stronie Wykonawcy może skutkować jego wykluczeniem. Jak widzisz, problem, który zamierzam przedstawić, może spowodować niekorzystne dla Ciebie konsekwencje, dlatego postanowiłam omówić najważniejsze kwestie związane z poruszonym zagadnieniem.

Na wstępie wspomnę, iż wezwanie do uzupełnienia dokumentów dotyczy wszystkich dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu., Chodzi tutaj także  o oświadczenia i pełnomocnictwo. Ponadto wymaga zaznaczenia, iż termin na uzupełnienie tych braków powinien być odpowiedni, co wymaga uwzględnienia m.in. rodzaju dokumentu, który podlega uzupełnieniu oraz ewentualnego  udziału w  postępowaniu zagranicznych w podmiotów. Poza tym powinieneś pamiętać, iż złożone dokumenty muszą być zgodne z  warunkami i wymogami określonymi przez Zamawiającego,  nie później niż w dniu upływu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Co więcej, Zamawiający na wniosek  Wykonawcy może przedłużyć termin uzupełnienia dokumentów, jeśli w  jego ocenie brak zmiany w tym zakresie skutkowałby naruszeniem zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji. Powyższe nie wynika wprost z ustawy, ale ze spostrzeżeń wysuwanych przez znawców  tej problematyki

Z tej perspektywy istotne znaczenie ma dla Ciebie wyrok KIO 1776/13 z dnia 5 sierpnia 2013 r. , w którym uznano, iż procedura przewidziana w art. 26 ust. 4 ustawy PZP dotyczy jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów, czyli zarówno tych, które sporządził sam Wykonawca, jak i tych sporządzonych przez uprawnione do tego organy. . Zamawiający może nadto wezwać do uzupełnienia innego dokumentu, który wzbudził jego wątpliwości.  Poza tym na Zamawiającym ciąży  obowiązek precyzyjnego i jednoznacznego określenia żądania, co w przypadku barku tej precyzji nie może powodować negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy.  Z  tego względu Zamawiający dokonując oceny powinien wskazać te elementy, które jego zdaniem nie zostały wykazane. Ponadto zobowiązany jest on do uargumentowania tak powziętej oceny.

Dlaczego to wydaje się  istotne?

 Zachodzi bowiem obawa, iż w przeciwnym  razie wezwanie będzie miało charakter iluzoryczny. Dostrzegasz pewnie, iż może to doprowadzić do naruszenia wskazanego przepisu i w konsekwencji wywrzeć wpływ na wynik całego postępowania.

Źródła:

1)   Informator UZP nr 10/2013, źródło: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2702

2)   http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1547

3) http://www.portalzp.pl/porady/porada/kiedy-zamawiajacy-ma-obowiazek-wezwac-wykonawcow-do-uzupelnienia-dokumentow-oraz-zadac-zlozenia-wyjasnien-1027766/

4) http://mojafirma.infor.pl/zamowienia-publiczne/oferta/291025,Kto-moze-byc-wezwany-do-uzupelnienia-oferty-w-trybie-art-26-ust3-pzp.html

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź