Jakie elementy oferty podlegają analizie pod kątem rażąco niskiej ceny?

Zagadnienie rażąco niskiej ceny jest jednym z bardziej kontrowersyjnych problemów w  świetle ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Jak zapewne wiesz przepisy o zamówieniach publicznych respektują zasadę oszczędnego oraz celowego  wydatkowania pieniędzy publicznych, dlatego też często jednym z  najważniejszych kryteriów wyboru oferty stanowi cena. Problem w tym, iż niejednokrotnie zdarza się, że podana przez Wykonawcę cena wydaje się być niewiarygodnie niska w porównaniu do cen oferowanych przez innych Wykonawców.  W takiej sytuacji Zamawiający powinien podjąć czynności wyjaśniające, co przewiduje art. 90 ust.1  ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP).

Zanim przejdę do wyjaśnienia zasadniczych wątpliwości związanych z prezentowanym tematem pozwól, że w kilku słowach nakreślę definicje rażąco niskiej ceny. Z  opinii UZP z dnia 17 maja 2010 r. pod tytułem „Rażąco niska cena”, wynika, iż  dotyczy ona ceny niewiarygodnej, nierealistycznej w porównaniu do cen rynkowych podobnych zamówień, znacznie  odbiegającej od cen przyjętych  w związku z realizacją zamówienia poniżej kosztów wytworzenia usługi, dostawy, roboty budowlanej.  Jak się zapewne domyślasz, dla Zamawiającego wybór oferty o rażąco niskiej cenie może się okazać wielce ryzykowany. W praktyce bowiem często dochodzi do nienależytego lub wykonania lub niewykonania zobowiązania.

Zamawiający zatem, oceniając wyjaśnienia wykonawcy składane w trybie art. 90 ust. 1 wspomnianej ustawy ,powinien wziąć pod uwagę obiektywne czynniki. Zastanawiasz się o jakie elementy chodzi?   Opisywane zagadnienie dotyczy przede wszystkim  oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych  rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunki wykonywania zamówienia dostępnych  dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy oraz wpływu pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Z opinii Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącej badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamieszczonej w numerze 11/2013 Informatora Urzędu Zamówień Publicznych wynika, iż wyjaśnienia Wykonawcy powinny zawierać  informację o czynnikach powodujących obniżenie ceny a także o stopniu  przyczynienia się tych czynników do obniżenia ceny. Z tego względu istotne jest, aby Wykonawca przedstawił stosowne  obliczenia.

Analizując dalej wskazany problem powinieneś wiedzieć, iż art. 55 ust. 2 dyrektywy klasycznej uznaje, że wyjaśnienia „rażąco niskiej ceny” nie mogą się ograniczać się do jednorazowej czynności, tj. jednokrotnego wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, w przypadku, gdy okoliczności przedstawione w już złożonych wyjaśnieniach wymagają w ocenie zamawiającego dalszego usuwania powstałych wątpliwości. Poza tym wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 lipca 2007 r. (sygn. akt V Ca 2214/06),określa, że dla zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania konieczne jest złożenie umotywowanych przekonujących wyjaśnień, a  nie jakichkolwiek wyjaśnień.

Z tej perspektywy przywołana opinia, wystosowana ostatnio przez Urząd Zamówień  Publicznych staje na  stanowisku, iż ocena dokonywana przez Zamawiającego wymaga, aby Zamawiający nie poprzestał na jednokrotnym wezwaniu wykonawcy w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli nadal ma wątpliwości w przedmiotowym zakresie, pomimo złożonych przez tego wykonawcę wyjaśnień.  Wspomnę jeszcze, że możliwość kilkukrotnego wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w trybie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp potwierdził  Sąd Okręgowy w Olsztynie w wyroku z dnia 9 grudnia 2010 r. (sygn. akt V Ga 122/10) uznając brak  przeszkód do ponownego wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień, jeśli tylko wcześniejsze wyjaśnienia nie spowodowały usunięcia pojawiających się wątpliwości, powziętych w związku z rażąco niską ceną.

Zatem wiesz już, iż Zamawiający, rozważając odrzucenie Twojej oferty  z powodu rażąco niskiej ceny, powinien umożliwić Ci wpierw złożenie wyjaśnień, co w konsekwencji może Cię uchronić przed arbitralnością Zamawiającego. Powyższe stwierdzenie jest tym bardziej istotne w przypadku, gdy specyfikacja istotnych warunków zamówienia  nie zawiera zakresu oczekiwanych informacji w pierwszym wystąpieniu kierowanym do wykonawcy. Uwagi te odnoszą się również do przypadku powstania  nowych wątpliwości na tle złożonych przez Wykonawcę wyjaśnień

Źródła:

1)Opinia Urzędu Zamówień Publicznych „Badania oferty pod kątem rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, zamieszczonej”, Informatora Urzędu Zamówień Publicznych, numer 11, s. 26-29.

2)http://iskb.infor.pl/zamowienia-publiczne/porady/136488,Razaco-niska-cena.html?a=69bcf90812f76881b744fe248b4e0584

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź