Dopuszczalność dokonania przez wykonawcę wyceny w kosztorysie jednego z elementów zamówienia na kwotę 0 zł.

Problem ceny jest tematem  wielokrotnie podejmowanym w zamówieniach publicznych., najczęściej w kontekście rażąco niskiej ceny. Tym razem przedstawię zagadnienie dokonania przez wykonawcę wyceny w kosztorysie jednego z elementów zamówienia na kwotę 0 zł.

Zastanawiasz się, czy w świetle obowiązujących przepisów taka wycena jest dopuszczalna?

Na wstępie wspomnę, iż zaprezentowana tematyka stała się przedmiotem wyroku KIO Wyrok z dnia 21 sierpnia 2013 r. (KIO 1902/13), w którym stwierdzono, iż dopuszczalność dokonania wyceny na kwotę 0 zł jednego z elementów zamówienia powinna być rozpatrywana w konkretnych okolicznościach sprawy, z zachowaniem postanowień specyfikacji istotnych warunków i charakteru zamówienia.

W stanie faktycznym we wskazanym  wyroku uznano możliwość zestawienia materiałów wartości O zł z tytułu indywidualnych programatorów naściennych oraz serwera webowego.., co oznacza, że  w tym przypadku nie należy stosować art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawo zamówień publicznych, bo w  nim mowa o merytorycznym aspekcie zaoferowanego świadczenia i merytorycznych wymagań nałożonych przez zamawiającego.

Mając to na uwadze zaznaczę iż w świetle tego orzeczenia podanie w jednej pozycji kosztorysu wartości 0 zł nie wywołuje skutku w postaci niezgodności treści oferty z treścią siwz. W dalszej części wskazano, że  niezgodność treści oferty z treścią siwz zachodzi tylko w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, w ten sposób że nie zapewnia jego całościowej realizacji, zgodnej z wymaganiami zamawiającego

Przedstawione wyżej argumenty doprowadziły KIO do wnioski,. Iż samo zamieszczenie w kosztorysie ofertowym kwoty 0 zł nie świadczy bynajmniej o tym że wykonawca nie wywiąże się z przyjętego zobowiązania.  Czy może i Ty spotkałeś się z podobną sytuacją?

Źródło:

Informator UZP nr 10/2013, str. 57, źródło: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;2702

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź