Czy spółka cywilna może starać się o uzyskanie statusu wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego?

Spółka cywilna jest jedną z form prowadzenia działalności gospodarczej, nie posiadającą osobowości prawnej, w której podmiotami spółki są jej wspólnicy. Łatwość w założeniu i prowadzeniu działalności wpływa na stosunkowo częste jej występowanie w obrocie gospodarczym. Ze względu na to, właśnie problematykę udziału spółki cywilnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, postanowiłam uczynić za przedmiot rozważań mojego kolejnego wpisu. Co mnie jeszcze do tego skłoniło? Za wykonawcę, w świetle definicji zawartej w art. 2 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), uznaje się osobę fizyczną, prawną  lub jednostkę organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że sprawa jest oczywista. Spółka cywilna mogłaby być traktowana jako jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, co pozowałoby na uznanie jej za uprawnioną do uzyskania zamówienia publicznego. Art. 14 PZP, zawierający odesłanie do przepisów Kodeksu cywilnego (KC), wywiera jednak zasadniczy wpływ na tą interpretację. Domyślasz się o co chodzi?  W świetle powyższego należy uznać, że to wspólnicy spółki, a nie sama spółka, mogą być traktowani jako podmiot uprawniony do uzyskania statusu wykonawcy. Takie też stanowisko zostało ukształtowane w orzecznictwie KIO.

Kiedy wiesz już, że to wspólnicy spółki cywilnej mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego, pozwól, że podzielę się z Tobą dalszymi refleksjami. Powyższe ustalenia bowiem nie rozstrzygają zasadniczych wątpliwości. I tak jedną z nich jest ustalenie, kto w omawianym przypadku będzie uprawnionym do reprezentowania spółki? Do niedawna przeważał pogląd oparty o regulację art. 23 ust. 2 ustawy PZP, uznający za konieczne dokonanie przez wspólników wyboru pełnomocnika do reprezentacji spółki. Opinia UZP, opublikowana w numerze kwietniowym Informatora, rozstrzygnęła związane z tym wątpliwości. W orzecznictwie KIO udział spółki cywilnej postrzega się jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego, co jednak nie oznacza, iż na gruncie ustawy PZP należy uregulować tą kwestie inaczej, niż zostało to uczynione w  KC. Uznano bowiem, iż  „pomiędzy art. 23 ust. 2 ustawy PZP i art. 866 KC. nie zachodzi relacja lex specialis derogat legi generali”.

 Czy wiesz już, jakie znaczenie będą miały powyższe spostrzeżenia dla omawianej przeze mnie tematyki? Jeśli masz jeszcze wątpliwości, to spójrz proszę na regulacje art. 865 KC który stanowi, iż w braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest uprawniony do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw. Kluczowe znaczenie ma zatem ustalenie kręgu osób uprawnionych do prowadzenie spraw spółki To zatem, z uwagi na treść art. 866 KC, rozstrzyga większość związanych z tym niejasności. Z przytoczonej regulacji  wynika bowiem, iż w braku innych postanowień umownych lub uchwały wspólników każdy ze wspólników może sam – ze skutkiem wobec spółki – zaciągać zobowiązania mieszczące się  w zakresie zwykłych czynności.

Powyższe ustalenia doprowadzają do wniosku, iż wspólnicy spółki cywilnej nie muszą wyznaczać pełnomocnika  do reprezentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Przyjmuje się bowiem, iż przedłożenie umowy spółki cywilnej, wskazującej wspólnika uprawnionego do reprezentacji wystarczy dla uznania, iż to jemu zostało udzielone pełnomocnictwo wynikające z art. 23 PZP.

Mając to na uwadze, należy jeszcze ustalić, czy umowa spółki reguluje tę kwestię  w sposób szczególny. Rozstrzygnięcie tego zagadnienia ma zasadnicze znaczenie, bo w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej, rozwiązania kodeksowe podlegałyby wyłączeniu. W drugiej kolejności za niezbędne uznaje się wskazanie, czy dana czynność jest dokonywana w ramach zwykłego zarządu. To zaś wymaga gruntownej analizy konkretnego przypadku. Od tego bowiem zależy, czy mamy do czynienia z czynnością bieżącą, zwykle podejmowaną dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, czy jednak czynność ta ma charakter wyjątkowy i nie może być rozumiana w powyższy sposób.

    Wydaje się, że przedstawiona wyżej opinia KIO wpłynie na ukształtowanie jednolitej praktyki w interpretacji zasad reprezentacji spółki cywilnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Biorąc pod uwagę  fakt, że opinia ta została wydana zaledwie kilkanaście dni temu, na ocenę jej skutków przyjdzie jeszcze czas.  Być może uczynię to w jednym z kolejnych moich wpisów …

Źródła:

(1) http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,12333106,Reprezentacja_spolki_cywilnej_w_postepowaniu_o_zamowienie.html

(2)Informator UZP, nr 4/2013, źródło http://www.uzp.gov.pl/

(3)http://www.gofin.pl/17,2,120,113262,gdy-spolka-cywilna-stara-sie-o-zamowienie-publiczne.html

Podobne wpisy

Liczba komentarzy: 3

 1. Konsorcjum?

  Czy w przypadku podmiotów działających łącznie np. konsorcjum istnieje potrzeba powołania pełnomocnika w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  • Anonim

   Tak, istnieje. Wynika to z faktu, iż w przypadku takich podmiotów nie ma przepisów regulujących wzajemną reprezentacją wykonawców.

 2. konsorcjum

  czy spółki cywilne mogą tworzyć konsorcjum?

Zostaw odpowiedź