Uncategorized

Kiedy Zamawiający może zatrzymać wadium?

Problem, który tym razem zamierzam przedstawić dotyczy zatrzymania wadium przez Zamawiającego. Zastanawiasz się o co dokładnie chodzi?

Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego ma miejsce wtedy, gdy Wykonawca nie uzupełni w terminie dokumentów, które wcześniej zostały uznane przez Zamawiającego za niewłaściwe. Procedura ta została określona w art. 46 pkt 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.  W świetle orzeczenia KIO z dnia 27 kwietnia 2009 r., (sygn. akt: KIO/UZP 488/09) wynika, że zatrzymanie wadium jest związane jego dyscyplinującą funkcją, co w rezultacie pozwala uniknąć trudności związanych z zawarciem umowy o zamówienie publiczne.

Zastanawiasz się kiedy najczęściej dochodzi do przedstawionej sytuacji?

Przykładowo opisywana sytuacja ma  miejsce wtedy, gdy Zamawiający, pomimo wyboru jego oferty, w sposób celowy i zamierzony  uchyla się od jej podpisania, albo z innych przyczyn utrudnia zawarcie umowy

Poza tym powinieneś pamiętać, iż na Zamawiającym ciąży obowiązek  podania określonej kwoty zabezpieczenia. 
Co ważne, kwota ta nie może być większa niż 3 proc. wartości zamówienia

Wprowadzając obowiązek wniesienia zabezpieczenia Zamawiający ma obowiązek określenia jego kwoty. 
Nie może być ona większa niż 3 proc. wartości zamówienia.

Powyższe uwagi dotyczą także gminy, która jako Zamawiający może żądać zabezpieczenia sprawności oraz prawidłowości przetargu, zobowiązując Wykonawców do wniesienia wadium.. W tym celu gmina zobowiązuje firmy ubiegające się o zamówienie publiczne do wniesienia wadium. Poza tym istotna jest też  wartość zamówienia, która powinna być co najmniej równa progom unijnym .

Mając to na względzie zwrócę jeszcze Twoją uwagę na wyrok SN z dnia 10 maja 2013 r. (sygn I C SK 422/12),w którym stwierdzono, że wadium ma służyć zwalczaniu zmów przetargowych, a nie być wyłącznie źródłem dochodów Zamawiającego.  W związku z tym nie każde uchybienie z art 26 ust. 3 uzasadnia  zastosowanie procedury zatrzymania wadium. Podejmując taką decyzję Zamawiający powinien brać pod uwagę wszystkie okoliczności, w których Wykonawca tłumaczy niewykonanie wezwania o uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, a także związany z tym wpływ na przebieg postępowania.

Źródła:

1) http://mojafirma.infor.pl/zamowienia-publiczne/oferta/268616,Zatrzymanie-wadium-przez-zamawiajacego.html#ixzz2rcENCcte

2) http://prawo.rp.pl/artykul/756571,1081752-Zamowienia-publiczne–kiedy-gmina-zatrzyma-wadium.html

3)http://www.kzp.net.pl/opracowania/38-SN-przypomnial-ze-zatrzymanie-wadium-to-narzedzie-do-zwalczania-zmow-przetargowych-a-nie-zrodlo-dochodow.html

Udzielenie zamówienie publicznego wykonawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne

Kilka lat temu, w wyniku zmian wprowadzonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych, wprowadzono uprawnienie zezwalające Zamawiającemu na zastrzeżenie w ogłoszeniu, iż w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Zamawiający, którzy zatrudniają co najmniej w 50% osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zamiar...

Rządowy projekt zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych niebezpiecznym dla przedsiębiorców?

Sporo kontrowersji wywołują ostatnie pracę nad zmianą ustawy Prawo zamówień publicznych. Chodzi o rządowy projekt zmian przygotowany przez Urząd Zamówień publicznych, który z kolei ma być alternatywą dla poselskiego projektu, czyli druku sejmowego nr 1653.

Jednak propozycje zawarte w rządowej propozycji  nowelizacji wywołują pewne obawy wśród Pracodawców RP. Uwaga ta dotyczy m.in. pomysłu zniesienia wadium wraz z odsetkami, co miałby mieć miejsce w sytuacji nie uzupełnienia przez wykonawcę dokumentów w związku z wezwaniem  przez Zamawiającego.

 Po za tym wiele dyskusji wzbudza treść art. 46 ust. 4, który zdaniem Pracodawców RP powinien zostać wykreślony. W kontekście zaś art. 24 ust. 1 pkt 2a podnosi brak możliwości poddania przez Wykonawcę kontroli Sądu  sposobu oceny zobowiązania dokonywanej przez  Zamawiającego, co wydaje się szczególne ważne ze względu na konsekwencje, które może zastosować Zamawiający, co odnosi się do możliwości wykluczenia Wykonawcy.

Ponadto w stanowisku wypracowanym przez Pracodawców RP można wyinterpretować krytykę czynioną pod kątem dokonywanych zmian  w ustawie, bowiem są one często dokonywane bez uprzedniej gruntownej analizy i dotyczą zwykle tych samych przepisów

 Powyższe przedstawia  najistotniejsze uwagi wysuwane przez Pracodawców RP. Prace nad wprowadzeniem zmian do ustawy trwają nadal. W jaki sposób zostanie ukształtowany ostateczny projekt zmian ustawy? Dowiemy się pewnie niebawem…

   Źródło:

file:///C:/Users/Justyna/AppData/Local/Temp/Serwis%20informacyjny%20OBPON.pl.%20Pracodawcy%20RP.%20Rz%C4%85dowe%20propozycje%20zmian%20w%20ustawie%20o%20zam%C3%B3wieniach%20publicznych%20godz%C4%85%20w%20przedsi%C4%99biorc%C3%B3w%20XI-2013-1.htm

Problem rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych – kwestia niedoskonałych uregulowań, czy nieprawidłowej praktyki?

O niedoskonałościach ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) mówi się już od dawna.  Sygnały docierają od przedstawicieli różnych środowisk. Potrzebę zmian dostrzegają nie tylko przedsiębiorcy, ale również zamawiający, prawnicy oraz politycy. Z opinii, z którymi miałam okazje się zapoznać często wynika, że najlepszym rozwiązaniem jest dokonanie potrzebnych modyfikacji w najszybszym terminie, by w międzyczasie przygotowywać projekt gruntownych zmian systemowych. O co dokładnie chodzi?

Więcej Brak komentarzy