Uncategorized

O rażąco nsikiej cenie…

Problem rażąco niskiej ceny był już kilkakrotnie przedmiotem moich wpisów. Jak wiadomo  w praktyce temat ten wzbudza wiele wątpliwości i kontrowersji. Z tego względu, pozwól, że z uwagi na opinię prawną  opublikowaną w ostatnim biuletynie Urzędu zamówień publicznych , jeszcze raz przybliżę to problematyczne zagadnienie .

Jak podkreślono ww. opinii ustawa Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia rażąco niskiej ceny. Dokonując oceny...

Zmiana wysokości progu w zamówieniach publicznych

W dniu 7 lutego 2014 r. została uchwalona ustawa  o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)  w wyniku której przyjęto nowy próg stosowania jej  przepisów  tj. 30 tyś euro. Powoduje to, iż przy obecnie obowiązującym przeliczniku przepisy ustawy będą stosowane w przypadku zamówienia o wartości  wyższej niż 126.747 zł  ( z uwzględnieniem stawki VAT 23 %. kwota ta wynosi 155. 898,81...

Powierzenie części prac podwykonawcy…

Jak wiesz, wykonawca biorąc udział w  postępowaniu o zamówienia powinien określić jaką część prac zamierza powierzyć podwykonawcy.

Problem pojawia się wtedy, gdy wykonawca w formularzu oferty oświadczył, że zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Pomimo tego załącznik do tej oferty nie  zawiera wskazania części zamówienia, które  mają oni realizować . W tej sytuacji należy się zastanowić, co powinien uczynić wykonawca aby być...

Kryteria wyboru oferty
 

W Informatorze  zamówień publicznych nr 1/2014 opublikowano  szereg danych podsumowujących stan zamówień publicznych w 2013  r.  Wśród zawartych tam informacji, zwraca uwagę tabelka przedstawiające kryterium oceny  oferty wywierające wpływ na decyzję Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznym. Przyglądając się tym analizom można śmiało stwierdzić, iż cena jest czynnikiem determinującym wybór Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Stanowiła ona jedyne kryterium  oceny...