skarga Prezesa UZP

Czy rozstrzygnięcie Prezesa UZP nie przybierające formy aktu administracyjnego może być podstawą skargi do WSA?

Wydawanie aktów administracyjnych przez organy administracji publicznej stanowi obszar kompetencji wywołujący wiele dylematów o charakterze praktycznym, który ponadto może wywierać wpływ  na określenie Twojej sytuacji prawnej. Przenosząc tę myśl na grunt zamówień publicznych, warto byłoby rozważyć wspomnianą sferę kompetencji w kontekście działalności Prezesa  Urzędu Zamówień Publicznych (UZP).  Dlaczego tak uważam?

 Jak zapewne wiesz, Prezes UZP wydając akt administracyjny, np. decyzję administracyjną, co...

Czy podanie nieprawdziwych informacji przez wykonawcę musi zawsze oznaczać wykluczenie go z toku dalszego postępowania?

Ustawodawca w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) przewidział szereg okoliczności, które powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publiczne. Jak się domyślasz, zaistnienie jednej z wymienionych przesłanek  może doprowadzić do wystąpienia poważnych,  z całą pewnością niekorzystnych dla Ciebie konsekwencji. Stąd pomyślałam, że warto również i tę problematykę uczynić przedmiotem mojego wpisu. Poza tym interpretacja niektórych przepisów budzi zasadnicze wątpliwości. Czy...