odwołanie

Opłata 5 % od skargi na orzeczenie KIO jest zgodna z Konstytucją

W dniu 14 stycznia 2014 r. (SK25/11),  przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego była ocena zgodności z Konstytucją opłaty, w wysokości 5 procent, pobieranej  od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Wspomniana opłata została uznana za zgodną z prawem do Sądu.  O co dokładnie chodziło?

W świetle przywołanego orzeczenia, art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie, odnoszącym się...

Jakie wymogi formalne powinno spełniać odwołanie?

Wnosząc odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, powinieneś zwracać uwagę na wymogi formalne, które winno  spełniać odwołanie. Dlaczego to jest takie istotne? Niedopełnienie tych wymogów powoduje, iż pismo będzie zawierać braki, które należy w odpowiednim terminie uzupełnić lub poprawić. Nieuzupełnienie braków formalnych oznacza zwrot pisma, które w konsekwencji nie wywoła żadnych skutków prawnych związanych z odwołaniem. Z tej perspektywy istotne jest udzielenie odpowiedzi na...

Jakie są podstawy wniesienia odwołania do KIO?

Rozstrzygając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera najkorzystniejszą dla siebie ofertę.  Należy pamiętać , iż decyzja Zamawiającego powinna być podjęta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  Może się więc zdarzyć, iż w trakcie podejmowanych czynności Zamawiający naruszy przepisy wskazanej ustawy. Co w takiej sytuacji może zrobić Wykonawca biorący udział w postępowaniu?

Środkiem prawnym służącym wykonawcy w opisanym wyżej przypadku jest...

W jaki sposób liczyć termin na wniesienie odwołania do KIO?

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej jest środkiem prawnym przysługującym wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Czy to tym samym oznacza, że  wykonawca może wnieść odwołanie od każdej czynności zamawiającego?  W świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych nie budzi wątpliwości, iż dotyczy to wyłącznie czynności  niezgodnej z przepisami ustawy podjętej w tym postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zmawiający jest zobowiązany na podstawie...