odrzucenie oferty

Kiedy dochodzi do zmowy przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?

Współpraca pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oparta na porozumieniu ustalającym podział zadań i obowiązków, jest zjawiskiem stosunkowo często spotykanym, czego doskonałym przykładem może być konsorcjum, a także przypadki zawierania innych porozumień. Powinieneś jednak pamiętać, iż istnieją formy współpracy zabronione przez obowiązujące prawo, co odnosi się przede wszystkim do tzw. zmowy  przetargowej. Dodam jeszcze, iż według Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów...

Czy nieprawidłowe naliczenia stawki podatku VAT oznacza błąd w obliczeniu ceny?

Reguły uczciwej konkurencji, a także konieczność zapewnienia równości uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpływają na zobowiązanie wykonawców do wyszczególnienia  wszystkich ponoszonych kosztów usług. Jak zapewnie domyślasz się, uwaga ta  odnosi się także do stawki podatku VAT. Wynika z tego, .iż składając ofertę  jesteś zobowiązany do podania podatku od towaru i usług zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o podatku od towarów i...

Kiedy zamawiający może odrzucić ofertę z powodu czynu nieuczciwej konkurencji?

W jednym z ostatnich postów poruszałam temat odrzucenia oferty przez zamawiającego w sytuacji, gdy zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Problem, który wtedy nakreśliłam w praktyce wzbudza wiele niejasności, co zazwyczaj jest związane z poważnymi wątpliwościami, co do słuszności decyzji podjętej przez zamawiającego. Mając na uwadze to, jak  dotkliwe skutki może spowodować odrzucenie oferty, postanowiłam o kontynuowaniu tego wątku....

Kiedy wprowadzana poprawka do oferty nie powoduje istotnej zmiany w jej treści?

W art 87 ust 2 pkt 3 ustawodawca uznał, iż zamawiający poprawia w ofercie także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnej zmiany w jej treści. W takiej sytuacji zamawiający powinien  niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jak się domyślasz, w toku stosowania wskazanego przepisu, pojawiły się pewne niejasności… Zachodzi bowiem podstawowe pytanie,  jakie...