Nowelizacja

Uwaga! Koleje zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych …

Ilość zmian wprowadzanych do ustawy Prawa zamówień publicznych może budzić pewne zdumienie. Pamiętasz zapewne, iż  nie tak dawno, bo 25 czerwca 2013 r. dokonano ostatniej nowelizacji wspomnianej  ustawy.  Po zaledwie upływie półtora  miesiąca przyszedł czas na kolejne zmiany…

Jak wynika z informacji przedstawionych  przez Urząd Zamówień Publicznych 9 sierpnia 2013 r. opublikowano nowy jednolity tekst  ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP). Pozwól, że...

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych- czyli o „bezpapierowiej administracji” ciąg dalszy…

Wdrożenie kompleksowego systemu e-zamówień publicznych należy niewątpliwie do szczególnie istotnych wyzwań z perspektywy całej Unii Europejskiej jak i poszczególnych krajów członkowskich.  Za jeden  z jego elementów uznano wprowadzenie elektronicznego fakturowania. Zastanawiasz się o  co dokładnie chodzi?. J

Już kilka lat temu Instytucje Unii Europejskiej wezwały  do podjęcia działań na rzecz opracowania jednego modelu danych dla podstawowej faktury elektronicznej. W opinii Komisji Europejskiej...

Kiedy proponowaną cenę należy uznać za rażąco niską?

         Obecna sytuacja gospodarcza państwa i silna konkurencja na rynku, powodują, iż podstawowym, a często jednym kryterium wyboru najlepszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pozostaje cena. Czy składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zdarzyło Ci się spoglądać z niedowierzaniem na ceny proponowane przez innych wykonawców? Spostrzeżenia te wywołały u Ciebie zapewne spore zdziwienie. Przecież z dokonanych kalkulacji wynikało, iż...

Zamieszczając ogłoszenie o zamówienie publiczne, pamiętaj o nowych wzorach…
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, o której  szeroko pisałam w jednym z  pierwszych postów, spowodowała konieczność dostosowania do niej innych aktów o charakterze wykonawczym. W mojej ocenie jeden z nich zasługuje na szczególne podkreślenie. Mam tu na myśli rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nowych wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 28 lutego 2013 r. , które weszło w życie z dniem 16...