Archiwum miesięczne: Styczeń 2014

Kiedy Zamawiający może zatrzymać wadium?

Problem, który tym razem zamierzam przedstawić dotyczy zatrzymania wadium przez Zamawiającego. Zastanawiasz się o co dokładnie chodzi?

Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego ma miejsce wtedy, gdy Wykonawca nie uzupełni w terminie dokumentów, które wcześniej zostały uznane przez Zamawiającego za niewłaściwe. Procedura ta została określona w art. 46 pkt 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.  W świetle orzeczenia KIO z dnia 27 kwietnia 2009 r., (sygn. akt: KIO/UZP 488/09) wynika, że zatrzymanie wadium jest związane jego dyscyplinującą funkcją, co w rezultacie pozwala uniknąć trudności związanych z zawarciem umowy o zamówienie publiczne.

Zastanawiasz się kiedy najczęściej dochodzi do przedstawionej sytuacji?

Przykładowo opisywana sytuacja ma  miejsce wtedy, gdy Zamawiający, pomimo wyboru jego oferty, w sposób celowy i zamierzony  uchyla się od jej podpisania, albo z innych przyczyn utrudnia zawarcie umowy

Poza tym powinieneś pamiętać, iż na Zamawiającym ciąży obowiązek  podania określonej kwoty zabezpieczenia. 
Co ważne, kwota ta nie może być większa niż 3 proc. wartości zamówienia

Wprowadzając obowiązek wniesienia zabezpieczenia Zamawiający ma obowiązek określenia jego kwoty. 
Nie może być ona większa niż 3 proc. wartości zamówienia.

Powyższe uwagi dotyczą także gminy, która jako Zamawiający może żądać zabezpieczenia sprawności oraz prawidłowości przetargu, zobowiązując Wykonawców do wniesienia wadium.. W tym celu gmina zobowiązuje firmy ubiegające się o zamówienie publiczne do wniesienia wadium. Poza tym istotna jest też  wartość zamówienia, która powinna być co najmniej równa progom unijnym .

Mając to na względzie zwrócę jeszcze Twoją uwagę na wyrok SN z dnia 10 maja 2013 r. (sygn I C SK 422/12),w którym stwierdzono, że wadium ma służyć zwalczaniu zmów przetargowych, a nie być wyłącznie źródłem dochodów Zamawiającego.  W związku z tym nie każde uchybienie z art 26 ust. 3 uzasadnia  zastosowanie procedury zatrzymania wadium. Podejmując taką decyzję Zamawiający powinien brać pod uwagę wszystkie okoliczności, w których Wykonawca tłumaczy niewykonanie wezwania o uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, a także związany z tym wpływ na przebieg postępowania.

Źródła:

1) http://mojafirma.infor.pl/zamowienia-publiczne/oferta/268616,Zatrzymanie-wadium-przez-zamawiajacego.html#ixzz2rcENCcte

2) http://prawo.rp.pl/artykul/756571,1081752-Zamowienia-publiczne–kiedy-gmina-zatrzyma-wadium.html

3)http://www.kzp.net.pl/opracowania/38-SN-przypomnial-ze-zatrzymanie-wadium-to-narzedzie-do-zwalczania-zmow-przetargowych-a-nie-zrodlo-dochodow.html

Opłata 5 % od skargi na orzeczenie KIO jest zgodna z Konstytucją

W dniu 14 stycznia 2014 r. (SK25/11),  przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego była ocena zgodności z Konstytucją opłaty, w wysokości 5 procent, pobieranej  od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej. Wspomniana opłata została uznana za zgodną z prawem do Sądu.  O co dokładnie chodziło?

W świetle przywołanego orzeczenia, art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie, odnoszącym się...

Jakie wymogi formalne powinno spełniać odwołanie?

Wnosząc odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, powinieneś zwracać uwagę na wymogi formalne, które winno  spełniać odwołanie. Dlaczego to jest takie istotne? Niedopełnienie tych wymogów powoduje, iż pismo będzie zawierać braki, które należy w odpowiednim terminie uzupełnić lub poprawić. Nieuzupełnienie braków formalnych oznacza zwrot pisma, które w konsekwencji nie wywoła żadnych skutków prawnych związanych z odwołaniem. Z tej perspektywy istotne jest udzielenie odpowiedzi na...

Jakie są podstawy wniesienia odwołania do KIO?

Rozstrzygając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wybiera najkorzystniejszą dla siebie ofertę.  Należy pamiętać , iż decyzja Zamawiającego powinna być podjęta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  Może się więc zdarzyć, iż w trakcie podejmowanych czynności Zamawiający naruszy przepisy wskazanej ustawy. Co w takiej sytuacji może zrobić Wykonawca biorący udział w postępowaniu?

Środkiem prawnym służącym wykonawcy w opisanym wyżej przypadku jest...