Archiwum miesięczne: Czerwiec 2013

Gdy zmawiający wzywa do uzupełnienia dokumentów…

Czy biorąc udział w przetargu zdarzyło Ci się, iż w toku postępowania zamawiający wezwał Cię do  złożenia dokumentów lub innych oświadczeń woli? Procedura ta może być zastosowania tylko jednokrotnie, co nie wyklucza jej  wielokrotnego zastosowana w stosunku do oferentów, jeżeli tylko wezwanie dotyczy różnych dokumentów. Co ważne, wyznaczony termin musi być realny i taki sam dla wszystkich wykonawców .

 Zastanawiasz sio czym...

Kiedy zamawiający może odrzucić ofertę z powodu czynu nieuczciwej konkurencji?

W jednym z ostatnich postów poruszałam temat odrzucenia oferty przez zamawiającego w sytuacji, gdy zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Problem, który wtedy nakreśliłam w praktyce wzbudza wiele niejasności, co zazwyczaj jest związane z poważnymi wątpliwościami, co do słuszności decyzji podjętej przez zamawiającego. Mając na uwadze to, jak  dotkliwe skutki może spowodować odrzucenie oferty, postanowiłam o kontynuowaniu tego wątku....

Czy przetargi publiczne są najskuteczniejszym sposobem pozyskiwania nowych zamówień w branży budowlanej?

Ostatnio zwróciłam uwagę na najnowszy raport KPMG zatytułowany „Budownictwo w Polsce” Opublikowano w nim dane będące rezultatem wywiadów telefonicznych przeprowadzonych z przedstawicielami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w marcu i kwietniu 2013 r. Zadawane pytania dotyczyły aktualnej sytuacji na rynku budowlanym oraz perspektyw rozwoju.

 Zastanawiasz się jakie wnioski wynikają z tych badań?

Poniżej zwrócę uwagę tylko na te, mające bezpośredni związek...

Kiedy wprowadzana poprawka do oferty nie powoduje istotnej zmiany w jej treści?

W art 87 ust 2 pkt 3 ustawodawca uznał, iż zamawiający poprawia w ofercie także inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnej zmiany w jej treści. W takiej sytuacji zamawiający powinien  niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Jak się domyślasz, w toku stosowania wskazanego przepisu, pojawiły się pewne niejasności… Zachodzi bowiem podstawowe pytanie,  jakie...