Zadośćuczynienie i odszkodowanie z odsetkami od 31 dnia od zawiadomienia o wypadku, a nie od dnia wydania wyroku!

Odsetki od zadośćuczynienia i odszkodowania powinny być liczone od daty zgłoszenia i uznania szkody czy też od daty orzekania w tym przedmiocie przez sąd? Znamy już odpowiedź na to pytanie! Nareszcie nastąpił koniec z rozbieżnościami i niepewnością orzecznictwa, a sądy powinny teraz stać po stronie poszkodowanych, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek tragicznej śmierci członka najbliższej rodziny.

A wszystko za sprawą wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2013r. (sygnatura akt: I ACa 1200/12), w którym potwierdzono zasadę, że zasądzając zadośćuczynienie lub odszkodowanie sąd poza roszczeniem głównym, powinien przyznać także odsetki liczone od dnia zawiadomienia o wypadku a nie od dnia, w którym zapadł wyrok.

A jak to się zaczęło?

Z roszczeniami o odszkodowanie i zadośćuczynienie w imieniu własnym oraz dzieci wystąpiła żona tragicznie zmarłego w wypadku (25 stycznia 2010 r.) 28-letniego Marcina C. W prawdzie Sąd Okręgowy zasądził stosowne odszkodowanie na rzecz każdego z członków rodziny zmarłego, jednakże odsetki zasądził dopiero od 5 czerwca 2012 r.,  to znaczy od dnia wyrokowania, co zdaniem pełnomocnika powodów stanowiło naruszenie zasad wyrażonych zarówno w kodeksie cywilnym, jak i w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Nie zastosowanie zasady, iż odsetki powinny zostać policzone od 31. dnia po zgłoszeniu roszczenia powoduje, że ubezpieczyciel nie ponosi żadnych konsekwencji za zwłokę w wypłacie pełnego odszkodowania (zadośćuczynienia).

Sąd Apelacyjny podzielił tę argumentację, a w uzasadnieniu wyroku znalazło się stwierdzenie, że wypłata świadczenia zakładu ubezpieczeń powinna nastąpić ciągu 30 dni, w razie zatem zwłoki, od następnego dnia należą się także odsetki.

Można powiedzieć, że to wyłącznie odsetki, a ważniejsze dla poszkodowanych jest otrzymanie godziwego zadośćuczynienia bądź odszkodowania za pogorszenie sytuacji majątkowej. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę czas trwania postępowania sądowego, to odsetki mogą stać się bardzo istotną częścią roszczenia.

Nie wiemy jeszcze czy wyrok ten przyniesie efekty i przyczyni się do tego, że zakłady ubezpieczeń zaczną terminowo wypłacać świadczenia. Ale z całą pewnością przestaną korzystać na zaniżeniach wypłacanego odszkodowania (zadośćuczynienia).

Żródło: http://prawo.rp.pl/artykul/997952.html

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź