Musisz opodatkować odsetki od odszkodowania

Doznałeś uszczerbku na zdrowiu, szkody w majątku czy też zwolniono Cię z pracy przed upływem terminu wypowiedzenia i otrzymałeś z tego tytułu odszkodowanie? Co do zasady otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynika z przepisów ustaw lub przepisów wykonawczych, odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, a także kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych  są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Niestety tego samego nie można już powiedzieć o odsetkach za zwłokę w wypłacie odszkodowania, bowiem odsetki nie korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skoro ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych określił, iż wolne od podatku dochodowego są odszkodowania, brak jest podstaw do przyjęcia, że użyte w tym przepisie pojęcie odszkodowania, obejmuje również odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia.

Powyższe zostało potwierdzone przez NSA w Warszawie w wyroku z dnia 9 stycznia 2007 roku ( sygn. akt II FSK 36/06 ) stwierdzając, iż „Posłużenie się z zapisie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. jedynie pojęciem odszkodowania, bez użycia słowa odsetki powoduje, iż jedynie te pierwsze ( odszkodowania ), a nie te ostatnie ( odsetki ), mogą być uznane za zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych.”

W związku z powyższym wypłacone przez ubezpieczyciela odsetki z tytułu nie wypłacenia odszkodowania w terminie przewidzianym przepisami prawa są przychodem opodatkowanym na ogólnych zasadach, które należy wykazać w zeznaniu rocznym w pozycji „inne przychody „.

Zatem, aby nie narazić się na negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia zeznania rocznego pamiętaj, iż kwoty odsetek od otrzymanych odszkodowań, nie są zwolnione z podatku dochodowego i masz obowiązek je wykazać.

Znacznie więcej w temacie opodatkowania odszkodowań przeczytasz tutaj:  http://rzu.gov.pl/porady-sezonowe/Opodatkowanie_odszkodowan_i_odsetek_od_odszkodowan_w_polskim_prawie_podatkowym__20754

Podobne wpisy

Liczba komentarzy: 1

  1. Opodatkowanie odsetek za zwłokę

    Jak należy rozumieć opinie pani Klaudii Wierteleckiej dotyczącą opodatkowania odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowania w kontekście wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29.01.2014 roku sygn. II FSK 333/12. Następuje tu, moim zdaniem, wyraźna sprzeczność.
    Pozdrawiam
    Kryspin Kulmatycki
    oskar@polbox.pl

Zostaw odpowiedź