Ubezpieczenie w banku. Wymierne korzyści czy droga fikcja?

Czyli słów kilka o umowach ubezpieczenia kredytu zawieranych w banku ...

Odszkodowanie z Auto Casco bez badań technicznych

Czy niedochowanie wymagań stawianych przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia zawsze powoduje brak odszkodowania?

Drobny druk? Dodatkowe gwiazdki? Nie możesz ich pominąć!

Zapewne nie raz spotkałeś/aś się z odmową wypłaty odszkodowania

Bank nie ma prawa do dowolnego ustalania wysokości oprocentowania

Czy w Twojej umowie kredytowej również zawarto postanowienia umożliwiające Bankowi zmianę stopy procentowej w okresie trwania umowy w przypadku zmiany co najmniej jednego z ogólnie wskazanych parametrów finansowych?

 

Nie budzi żadnych wątpliwości fakt, iż Bank może udzielić kredytu o zmiennej stopie oprocentowania, jednak aby taka klauzula zawarta w umowie była skuteczna, musi jednoznacznie określać konkretne okoliczności, od jakich zmiana ta jest...

Śmierć najbliższych – w jakiej wysokości zadośćuczynienie zasądzi Sąd?

Nie ma wątpliwości, że krzywda wyrządzona śmiercią osoby nam bliskiej jest jedną z najbardziej dotkliwych. Ból jest tym silniejszy, że często jest to śmierć nagła i zupełnie nieoczekiwana. Krzywdę wynikającą z utraty osoby z naszego najbliższego otoczenia bardzo trudno ocenić i wyrazić w formie pieniężnej.

Skoro bardzo trudno jest wycenić ból, rozpacz, cierpienie i nie można ustalić jednego miernika bólu i cierpienia,...

Masz 20 lat na dochodzenie roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy szkody

Pozostając w temacie sposobu dochodzenia roszczeń związanych ze śmiercią członka najbliższej rodziny oraz wiedząc, że Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę, nawet wówczas gdy  śmierć nastąpiła na skutek deliktu, który miał miejsce przed dniem 3  sierpnia 2008 r. (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2010 r. Sygn. akt III CZP 76/10), warto...

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia, które z pozoru odnoszą się do tego samego zdarzenia, w rzeczywistości stanowią o dwóch zupełnie różnych kwestiach. Dlatego tak ważne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Jakie są zasadnicze różnice pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem i kiedy mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie, a kiedy o zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie stanowi rekompensatę za szkodę niemajątkową, a jego celem jest złagodzenie cierpienia zarówno...