Nowa skuteczna ochrona przed parabankami?

Amber Gold, Finroyal? Parabanki wykorzystując zaufanie swoich Klientów, często nie tylko nie podwajają wpłaconych przez nich środków pieniężnych, ale co więcej pozbawiają swoich Klientów wpłaconego kapitału.

Stosowaniu takich nagannych praktyk zapobiec ma obowiązująca od 17 stycznia 2014r. ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 1567).

W jaki sposób nowa regulacja ma zapewnić bezpieczeństwo Klientów przed parabankami?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym do zadań Komisji Nadzoru Finansowego należy podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego, jego zagrożeń oraz podmiotów na nim funkcjonujących w celu ochrony uzasadnionych interesów uczestników rynku finansowego, w szczególności poprzez nieodpłatne publikowanie – w formie i czasie przez siebie określonym – ostrzeżeń i komunikatów w publicznym radiu i telewizji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji”

Zatem Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła wykorzystywać bezpłatnie i w czasie przez siebie określonym publiczne środki masowego przekazu w celach edukacyjnych i informacyjnych i przy ich pomocy publikować komunikaty i ostrzeżenia o usługach instytucji finansowych, w tym tzw. parabanków.

Ponadto zgodnie z nową regulacją Komisja Nadzoru Finansowego otrzymała uprawnienia do podawania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw określonych w ustawach regulujących funkcjonowanie instytucji rynku finansowego – jednak bez danych osobowych. Informacje te będą zamieszczane na wyodrębnionej stronie internetowej KNF pod nazwą „Lista ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego”.

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź