Dokumenty sporządzane przez banki nie mają już mocy dokumentów urzędowych

19 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych, która ograniczyła ustanowioną w art. 95 ust. 1  zasadę, że księgi rachunkowe banków i wyciągi z nich mają moc prawną dokumentów urzędowych.

Podstawę nowelizacji stanowił wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 marca 2011 r. (sygn.akt P 7/09), na mocy którego uznano za niekonstytucyjne uprzywilejowanie banku w sprawach cywilnych przeciwko konsumentom. W uzasadnieniu powyższego wyroku TK wskazał, iż urzędowa moc dokumentów wiąże się z wykonywaniem władzy publicznej, a nie z działalnością podmiotów prywatnych, choćby nawet były bankami.

Przed nowelizacją zgodnie z brzmieniem art. 95 ust. 1 Prawa bankowego „księgi rachunkowe banków i sporządzone na ich podstawie wyciągi oraz inne oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku, jak również sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru należności mają moc prawną dokumentów urzędowych w odniesieniu do praw i obowiązków wynikających z czynności bankowych oraz ustanowionych na rzecz banku zabezpieczeń i mogą stanowić podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych.”

Zatem w odniesieniu do powyższych dokumentów zastosowanie miał art. 244 § 1 kpc, zgodnie z którym „Dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone”. Zgodnie z powyższym dokumenty sporządzone przez bank traktowane były w sporze sądowym jak dokumenty urzędowe i to klient banku (pozwany) musiał udowodnić, że powództwo jest nieuzasadnione.

Nowe przepisy w znacznym stopniu zmniejszają uprzywilejowanie banków i funduszy sekurytyzacyjnych wobec konsumentów, przenoszą obowiązek udowodnienia pozwu na powoda i tym samym wzmacniają pozycję klientów w sporach z bankami.

Podobne wpisy

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź