ZMIANA POWÓDZTWA W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY

ZMIANA POWÓDZTWA W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Dopuszczalność zamiany powództwa została określona a art. 193 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym zmiana powództwa jest dopuszczalna, jeśli nie wpływa na właściwość sądu. W sprawach z zakresu prawa pracy możliwa jest zmiana powództwa w ten sposób, że zamiast żądania przywrócenia do pracy, powód żąda odszkodowania. W uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 5 maja 2009 roku, sygn. akt I PZP 1/09, Sąd Najwyższy uznał, że „zmiana powództwa po rozpoczęciu rozprawy przed sądem pierwszej instancji polegająca na wystąpieniu przez powoda-pracownika z nowym roszczeniem o zasądzenie odszkodowania na podstawie art. 45 § 1 KP zamiast pierwotnego roszczenia o przywrócenie do pracy (art. 193 § 3 KPC), bez zezwolenia pozwanego pracodawcy i bez zrzeczenia się roszczenia, stanowi zmianę przedmiotu sporu i jego wartości”. W sprawach, w których pracownik powód żądający przywrócenia do pracy, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty od pozwu, być może warto zastanowić się nad zmianą powództwa poprzez przyznanie odszkodowania, jeśli wpłynie ona znacząco na wysokość opłaty od pozwu.

 

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź