Uznanie orzeczeń sądów państw obcych

Zgodnie z art. 1145 kodeksu postępowania cywilnego orzeczenia sądów zagranicznych mają w Polsce moc prawną na równi z orzeczeniami sądów polskich po wydaniu przez sąd polski odrębnego orzeczenia uznającego orzeczenie zagraniczne lub stwierdzającego jego wykonalność. Wyjątkowo orzeczenia sądów zagranicznych mogą być w Polsce skuteczne z mocy samego prawa. Rozbieżności wywołuje możność uznania orzeczeń wydanych przez zagraniczne organy pozasądowe. Zgodnie z jedną z koncepcji prezentowanych w orzecznictwie Sądu Najwyższego przez pojęcie orzeczenia na gruncie omawianych przepisów należy rozumieć nie tylko takie rozstrzygnięcie sądu obcego, które co do swej formy odpowiada pojęciu orzeczeń przewidzianych w prawie polskim, lecz wszelkiego rodzaju rozstrzygnięcia, które według prawa państwa, w którym zostały wydane, wywołują pozaprocesowe skutki prawne. Obecnie zdaje się przeważać pogląd o dopuszczalności uznawania orzeczeń zagranicznych wydanych przez organy pozasądowe (gdy obce prawo przewiduje w danej sprawie ich kompetencję).

(źródło: Bodio Joanna, Demendecki Tomasz, Jakubecki Andrzej, Marcewicz Olimpia, Telenga Przemysław, Wójcik Mariusz P.Oficyna 2008, Komentarz do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego)

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź