SKARGA O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 403 § 2 k.p.c.Można również żądać wznowienia w razie późniejszego wykrycia prawomocnego wyroku, dotyczącego tego samego stosunku prawnego, albo wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu”. Okoliczność faktyczna, obok prawomocnego wyroku i środka dowodowego, stanowi równoważną i samodzielną podstawę wznowienia postępowania. Nie ulega jednak wątpliwości, że wykrycie nowych okoliczności faktycznych stwarza tylko wówczas podstawę wznowienia postępowania, gdy odkryte zostały także okoliczności faktyczne zaszłe poza postępowaniem sądowym, które wprawdzie istniały już przed uprawomocnieniem się wyroku, ale nie były stronie znane, a które mogłyby mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1982 roku, sygn. akt II CO 1/82, Sąd Najwyższy wskazał, że „późniejsze wykrycie okoliczności faktycznych lub środków dowodowych może stanowić podstawę wznowienia postępowania tylko wtedy, gdy te okoliczności lub dowody pozostają potencjalnie w związku przyczynowym z wynikiem sprawy, a strona nie mogła z nich skorzystać. Z kolei w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2012 roku, sygn. akt I CZ 6/12 Sąd Najwyższy wskazał, że „zwrot późniejsze wykrycie środków dowodowych oznacza powzięcie wiadomości w sposób umożliwiający powołanie się na nie po raz pierwszy, zatem dotyczy tylko takiej sytuacji, gdy strona nie miała obiektywnej możliwości powołania się na dowód w toku wcześniejszego postępowania”.

 

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź