SKARGA KASACYJNA

Zgodnie z art. 1 pkt 41 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz.1381) dokonano zmiany art. 3982 § 1 k.p.c. nadając mu nowe brzmienie. W nowym brzmieniu wyeliminowano z treści tego przepisu słowa: „w sprawach gospodarczych niższa niż siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych”, co było konsekwencją zniesienia tą ustawą odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy zmieniającej, nowe przepisy a więc i art. 398² § 1 k.p.c. w nowym brzmieniu mają zastosowanie w postępowaniach wszczętych po wejściu w życie ustawy, tj. po 3 maja 2012 r. Zważywszy na odrębny i samodzielny charakter postępowania kasacyjnego postępowanie kasacyjne, wszczęte wniesieniem skargi kasacyjnej po dniu 3 maja 2012 r. ,jest „postępowaniem wszczętym po dniu wejścia w życie ustawy”.

(Źródło : Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2013 roku, sygn. akt V CZ 10/13)

 

 

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź