ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW ZARZĄDU NA PODSTAWIE ART. 293 K.S.H.

Zgodnie z art. 293 k.s.h. „Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy”. Odpowiedzialność członków zarządu ma charakter odszkodowawczej odpowiedzialności ex contractu, tj. oparta jest na istniejącej między spółką, a członkiem jej organu więzi zobowiązaniowej, której naruszenie skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą (tak: wyrok Sądu Najwyższego z 24 września 2008 r., II CSK 118/08). Przesłankami odpowiedzialności odszkodowawczej członka zarządu lub innego organu spółki albo likwidatora są zatem, podobnie jak według art. 471 k.c., niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, szkoda, związek przyczynowy pomiędzy niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków a szkodą oraz zawinienie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków. W literaturze wskazuje się, że celem odrębnego uregulowania odpowiedzialności odszkodowawczej ex contractu członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorów było przede wszystkim ścisłe określenie przesłanki niewykonania lub nienależytego wykonania łączącego ich ze spółką stosunku organizacyjnego.

(Źródło: wyrok Sądu Najwyższego z 24 września 2008 r., II CSK 118/08, Andrzej Kidyba, Komentarz aktualizowany do art.293 Kodeksu spółek handlowych).

 

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź