Co w wypadku niewskazania przez powoda przed rozprawą na wezwanie Sądu danych pozwalających na ustalenie numeru PESEL pozwanego?

Odpowiedź na to pytanie została rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 lutego 2014 roku, sygn. akt III CZP 137/13. Sąd Najwyższy wskazał, że „przed doręczeniem pozwu i rozpoczęciem rozprawy sąd nie może zawiesić postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 kodeksu postępowania cywilnego na skutek niewskazania przez powoda danych pozwalających na ustalenie numerów, o których mowa w art. 208[1] kodeksu postępowania cywilnego. Po rozpoczęciu rozprawy zawieszenie postępowania na tej podstawie może nastąpić tylko wtedy, gdy uzyskanie danych umożliwiających ustalenie wskazanych numerów nie jest możliwe”.

(źródło:http://www.sn.pl/sprawy/SitePages /Zagadnienia%20prawne.aspx?ItemID=603&ListID=411c5dda-68cb-4ad8-b865-2705079f8593&el=Izba%20Cywilna&el2=2013)

 

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź