Zmiany przedmiotowe w postępowaniu apelacyjnym

Na wstępie wyjaśnienia wymaga pojęcie zmian przedmiotowych powództwa, które może polegać na ograniczeniu lub rozszerzeniu żądania pozwu (zmiany ilościowe) bądź zmianie lub przekształceniu podstawy faktycznej powództwa (zmiany jakościowe). Zmianą powództwa jest także powołanie jako innej podstawy prawnej z jednoczesnym uzupełnieniem bądź wymianą okoliczności faktycznych.

W postępowaniu apelacyjnym co do zasady obowiązuje zakaz dokonywania zmian ilościowych polegających na rozszerzeniu żądania pozwu oraz zakaz dokonywania zmian przedmiotowych o charakterze jakościowym.

Tytułem przykładu można podać, iż zgłoszenie w pozwie żądania z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy po terminie ich zgłoszenia, natomiast w postępowaniu apelacyjnym zgłoszenie zarzutu naruszenia art. 84 i 86 kodeksu cywilnego z powołaniem się na błąd i podstęp przy zawieraniu umowy, stanowi niedopuszczalną zmianę powództwa.

I tak przytoczenie w apelacji przepisów prawa materialnego wskazujących na inny stan faktyczny niż ten, na którym zostało oparte żądanie pozwu, stanowi niedopuszczalną w postępowaniu apelacyjnym zmianę powództwa. (tak: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 1998 roku, sygn. akt III CKN 32/98).

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź