Sprzedaż domu z lokatorami? Co może TBS?

Jeden z sądów okręgowych wystąpił do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym czy towarzystwo budownictwo społecznego może sprzedaż cały swój budynek, tj. czy ma takie prawo.

Sprawa dotyczyła unieważnienia umowy sprzedaży budynku mieszkalnego, który był własnością gminy. Gmina zaproponowała najemcom mieszkań w tym budynku ich wykup, i to z wysoką, 70% bonifikatą. Lokatorzy nie byli jednak zainteresowani ofertą, dlatego też gmina wniosła budynek aportem do towarzystwa budownictwa społecznego będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Po upływie wielu lat spółka podjęła decyzję o sprzedaży budynku. Przed sprzedażą zaproponowano jednak lokatorom wykup mieszkań na własność, którzy tak jak poprzednio nie byli zainteresowani. Jednakże gdy doszło do zawarcia z kupcem budynku umowy przedwstępnej, jeden z najemców wystąpił do sądu, żądając unieważnienia przedwstępnej umowy sprzedaży i nakazania towarzystwu przedstawienia jej oferty nabycia zajmowanego przez nią lokalu.

Zgodnie z wyrokiem Sąd I instancji towarzystwo budownictwa społecznego nie miało prawa sprzedać budynku, i unieważnił umowę przedwstępu, powołując się w uzasadnieniu na treść art. 27 Ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popieraniu budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z nim:

1. Przedmiotem działania towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

2. Towarzystwo może również:

1) nabywać budynki mieszkalne;

2) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspo-kajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;

3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach towarzystwa;

4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż po-wierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych; 5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Ww. artykuł określa zadania towarzystw budownictwa społecznego – wśród nich nie ma obrotu nieruchomościami.

Nie zgadzając się z wyrokiem Sądu I instancji, towarzystwo budownictwa społecznego złożyło apelację. Sąd II instancji nabrał wątpliwości zastanawiając się czy wymieniona przez wspomnianą ustawę wśród zadań towarzystwa budownictwa społecznego „działalność związana z budownictwem mieszkaniowym” uprawnia je do sprzedaży budynku. Sąd podkreślił, iż bez wątpienia budynek jest własnością towarzystwa, a istotną cechą tego prawa jest możliwość rozporządzania nim, dlatego też jakiekolwiek ograniczenia prawa własności powinny wprost wynikać z ustawy. W związku z powyższym, w opinii Sądu apelacyjnego jest to powód, dla którego wątpliwości budzi zakres i cel wspomnianego art. 27 ww. ustawy.

Sąd Najwyższy ma udzielić odpowiedzi na pytanie, czy zawarcie umowy sprzedaży budynku mieszkalnego, w którym znajdują się lokale pod wynajem, wykracza poza granice działalności towarzystwa budownictwa społecznego, o których mowa w art. 27 Ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popieraniu budownictwa mieszkaniowego.

Post powstał przy współpracy z apl. adw. Marcin Lipiński

Źródła:

http://prawo.rp.pl/artykul/757647,1097212-Sprzedaz-domu-z-lokatorami-przez-towarzystwo-budownictwa-spolecznego.html

http://www.freedigitalphotos.net/

 

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź