Inne

Nie przyporządkowane do żadnej innej kategorii.

Sprzedaż domu z lokatorami? Co może TBS?

Jeden z sądów okręgowych wystąpił do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym czy towarzystwo budownictwo społecznego może sprzedaż cały swój budynek, tj. czy ma takie prawo.

Sprawa dotyczyła unieważnienia umowy sprzedaży budynku mieszkalnego, który był własnością gminy. Gmina zaproponowała najemcom mieszkań w tym budynku ich wykup, i to z wysoką, 70% bonifikatą. Lokatorzy nie byli jednak zainteresowani ofertą, dlatego...

Remont a konserwacja

Przybliżę dziś naszym czytelnikom rozróżnienie dwóch bardzo istotnych, a jednocześnie często mylonych pojęć budowlanych, tj. remontu a konserwacji.

1) Remont:

Zgodnie z art. 3 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych...

Czy płot jest budową?

Jeśli jest to wysoki i betonowy płot to tak. Tym bardziej jeśli jest wysoki na ponad 2m. Tezę tę potwierdził Sąd, stwierdzając jednocześnie, że taki płot jest samodzielnym obiektem budowlanym, a nie jak chciałby inwestor (w przedmiotowej sprawie) jedynie urządzeniem budowlanym. W związku z tym, obiekt taki wymaga zgłoszenia.

Stan faktyczny sprawy był następujący: Spółka zgłosiła zamiar...

Nazwisko kierownika budowy…

…musi figurować na tablicy informacyjnej budowy wraz z danymi osobowymi inwestora, wykonawców robót, kierownika, wykonawców, inspektora nadzoru inwestorskiego. Kwestię tę poruszył ostatnio Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zdaniem Inspektora obowiązek taki wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy...